Pytania i odpowiedzi do konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 27.07.2020 r.

Pytanie 1

Czy kryterium formalne nr 30 „Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji (jeśli dotyczy” dotyczy każdego projektu? Czy jeżeli projekt nie wynika z LPR warunkować to będzie jego negatywną ocenę formalną? Wątpliwość budzi bowiem zapis znajdujący się przy kryterium, cyt.: „niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku”.

Odpowiedź 1:

Przedmiotowe kryterium dotyczy jedynie projektów rewitalizacyjnych. Jeśli Państwa projekt nie jest rewitalizacyjny, kryterium Państwa nie dotyczy.

Pytanie 2

Prowadzę firmę - pensjonat. Chciałbym się rozwinąć korzystając z dotacji w ramach konkursu RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20. Mam działkę na terenie rewitalizacyjnym, na którym nie ma miejsc noclegowych, a jest obszarem wysoce turystycznym. Chciałbym wybudować hotelik butikowy. Czy takie działanie ma szanse uzyskać wsparcie?

Odpowiedź 2:

Przedstawiony projekt jest możliwy do realizacji pod warunkiem, że będzie wpisywał się w cel działania, którym jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej. W związku z powyższym należy mieć na uwadze fakt, iż realizacja projektu powinna przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego na przedmiotowym obszarze. Dodatkowo projekt musi spełniać kryteria określone dla tego Poddziałania – link: https://rpo.lodzkie.pl/images/2020/40-zmiana-SZOOP-23012020/Zalacznik-nr-3-do-SZOOP-RPO-WL-2014-2020-EFRR.pdf
Kwalifikowalność wydatków określa dokument pn. „Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)- załącznik nr 5 do SZOOP”.

Pytanie 3

W związku z planowanym projektem, zwracam się z prośbą o udzielnie informacji w zakresie spełnienia kryterium merytorycznego - Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy.
Proszę o odpowiedź, czy jeśli wnioskodawcą jest spółka cywilna w której jeden wspólnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych i wykaże to doświadczenie w postaci zrealizowanego projektu to kryterium zostanie uznane za spełnione ? Czy takie doświadczenie wspólnika będzie uznane jako doświadczenie spółki cywilnej?

Odpowiedź 3:

W sprawie kryterium merytorycznego – Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy dla konkursu z Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, uprzejmie informuję, że zgodnie z ww. kryterium ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy w zarządzaniu projektami bądź w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (wnioskodawca był lub jest beneficjentem projektu, partnerem albo uczestniczył lub uczestniczy w realizacji projektu, np. był lub jest jego realizatorem). Tym samym ocenie będzie podlegać doświadczenie wnioskodawcy tj. jak w Państwa przypadku - spółki cywilnej. Niemniej jednak możecie Państwo opisać we wniosku o dofinansowanie wspomniane doświadczenie, ale co do zasady ostateczna decyzja o przyznaniu punktów będzie należała do Komisji Oceny Projektów.

Pytanie 4

Czy w ramach naboru Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej możliwe jest składanie wniosków za zadanie polegające na rewitalizacji zabytkowego parku lub dworku?

Odpowiedź 4:

Uprzejmie informuję, że w ramach wspomnianego konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 1. budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
 2. prace budowalne w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 3. inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach w/w typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

 • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
 • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
 • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
 • kampanie promujące ofertę turystyczną.

Tym samym dofinansowanie otrzymają tylko takie działania, które wpisują się w powyższe typy projektów. Rewitalizacja zabytkowego parku lub dworku mogłaby podlegać dofinansowaniu w ramach Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, jednakże w harmonogramie na ten rok nie przewiduje się takiego naboru. Pragnę również poinformować, że harmonogram może ulec aktualizacji. Możliwe jest także wydłużenie terminów naboru wniosków w ramach obecnych konkursów.

Pytanie 5

Czy utworzenie nowego miejsca pracy (np. 1 EPC) dotyczy struktury i zasobu kadrowego Wnioskodawcy czy np. można zaplanować że w miejscu realizacji projektu powstanie 1 przedsiębiorca z 1 etatem i potraktować to jako 1 EPC utworzone w wyniku realizacji projektu (w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu)?

Odpowiedź 5:

Definicja wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwa brzmi:
Wskaźnik dotyczy wzrostu zatrudnienia jako bezpośredni skutek zakończenia projektu. Zakończenie projektu rozumiane jest jako zakończenie rzeczowe (data zapłaty ostatniej faktury, data odbioru, w zależności co występuje później.) Odnosi się do nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy. Powstanie etatów ma wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów i pracowników ochrony. Definicja nie wyłącza zatem możliwości wliczania do wskaźnika samozatrudnienia.
W związku z powyższym utworzenie nowego miejsca pracy może dotyczyć struktury i zasobu kadrowego o ile nie jest to stanowisko stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby wdrożenia projektu, a jeżeli osoba zatrudniona wykonuje zadania dotyczące wdrożenia projektu, to nie stanowią jej jedynych obowiązków.
Aktualne definicje wskaźników są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce Prawo i dokumenty.

Pytanie 6

Co będzie decydować że budowa/przebudowa obiektów turystycznych/zabytkowych jest dominująca a zakup wyposażenia elementem projektu? Chodzi mi o to, co zadecyduje o stwierdzeniu że drobne roboty budowlane za 50 000 PLN i zakup wyposażenia za 200 000 PLN pozwala wpisać projekt w I typ projektów SZOOP? czy są określone jakieś % udziały kosztów, zakres robót, inne?

Odpowiedź 6:

W przedmiotowym konkursie nie określono procentowego podziału kosztów w zakresie głównych typów projektów oraz inwestycji, które mogą stanowić tylko element projektu. Co za tym idzie wartość robót budowlanych, w opisanym przez Pana przypadku, może być niższa od zakupu wyposażenia, pod warunkiem, że wynika ono bezpośrednio z realizowanego typu projektu. Na przykład jeżeli projekt będzie dotyczył prac budowlanych, mających na celu remont restauracji hotelowej, to wyposażenie powinno dotyczyć remontowanego pomieszczenia.

Pytanie 7

Czy projekt rewitalizacyjny oznacza że projekt musi wynikać dosłownie z Lokalnego Programu Rewitalizacji? tzn. musi być zapisany literalnie w treści LPR? czy wystarczy że będzie zlokalizowany na obszarze obszaru zdegradowanego i objętego obszarem rewitalizacji i będzie spójny z celami działaniami LPR dla tego terenu?

Odpowiedź 7:

W przypadku Pana pytania o lokalny program rewitalizacji pragnę zaznaczyć, że projekt nie musi być wpisany literalnie w jego treść, ale powinien być realizowany na obszarze rewitalizowanym, a cel projektu powinien wpisywać się w cele programu rewitalizacji.

Pytanie 8

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy planowany zakup będzie kosztem kwalifikowanym: chodzi o koszt polegający na zaprojektowaniu i uruchomieniu aplikacji internetowej w postaci przewodnika, tras wraz z grą miejską i wirtualnych spacerów uruchamianej na telefonach smartfonach tabletach (aplikacja pobierana będzie za darmo) - kosztem w projekcie jest zaprojektowanie opracowanie treści aplikacji i jej uruchomienie, także zakup tabletów - urządzeń dla turystów którzy nie posiadają smartfonów do skorzystania z gry miejskiej (oferty turystycznej) oraz kampania marketingowa ww. oferty turystycznej.

Odpowiedź 8:

Co do zasady wydatki na kampanie promujące ofertę turystyczną w tym np. koszty polegające na zaprojektowaniu i uruchomieniu aplikacji internetowej w postaci przewodnika mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli konieczność ich poniesienia wynika bezpośrednio ze specyfiki realizowanego projektu i jeśli zostaną wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie. Należy oczywiście pamiętać, że realizacja ww. przedsięwzięć może stanowić wyłącznie element projektu. Jednocześnie pragnę poinformować, iż weryfikacja kwalifikowalności wydatków w projekcie będzie stanowić przedmiot oceny dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę i to Komisja Oceny Projektów podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danego wydatku w projekcie.

Pytanie 9

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak należy interpretować zapis Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:
Artykuł 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną ust. 12. "W przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie wobec metody, o której mowa w ust. 10 i 11, na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych".

Odpowiedź 9:

Zgodnie z treścią art. 2 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. Rozporządzenie GBER) „pomoc” oznacza każdy środek spełniający wszystkie kryteria, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Art. 107 ust. 1 TFUE stanowi, że z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.
W związku z powyższym za pomoc może zostać uznana cała kwota dofinansowania, udzielona przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ 2014-2020 na wydatki objęte rozporządzeniem GBER.

Pytanie 10

Czy w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej kosztem kwalifikowanym będzie oprogramowanie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia i stanowiące o jego przewadze konkurencyjnej?

Odpowiedź 10:

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 celem szczegółowym Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej. Jeżeli projekt wpisuje się w typ projektu i cel poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, a wydatek jest niezbędny i konieczny do osiągniecia celu oraz będzie wynikać ze specyfiki realizowanego projektu, to taki wydatek może być wydatkiem kwalifikowanym. Dodatkowo należy wskazać, iż ostateczną decyzję w zakresie kwalifikowalności wydatków podejmie komisja oceniająca projekt na podstawie przedłożonej, kompletnej dokumentacji (tj. wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami).

Pytanie 11

Mam pytanie odnośnie momentu pomiarów wskaźników rezultatów i produktów w ramach poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej - wskaźnik rezultatu bezpośredniego czyli wzrost liczby pracowników, mam go osiągnąć w ciągu roku od zakończenia projektu, a przez jaki okres utrzymać?

Odpowiedź 11:

Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie § 4. Beneficjent odpowiada za osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu oraz zachowanie trwałości Projektu i jego celu. Wskaźniki produktu i rezultatu określone w umowie i zawarte we wniosku o dofinansowanie muszą zostać utrzymane w okresie trwałości projektu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 –pkt.5.3 - trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
Wskaźniki Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach dotyczy wzrostu zatrudnienia, jako bezpośredni skutek zakończenia projektu. Zakończenie projektu rozumiane jest, jako zakończenie rzeczowe (data zapłaty ostatniej faktury, data odbioru, w zależności co występuje później.) Odnosi się do nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy. Powstanie etatów ma wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów i pracowników ochrony.
W celu ustalenia przyrostu nowo utworzonych etatów brutto należy odnieść stan zatrudnienia sprzed rozpoczęcia realizacji projektu do stanu zatrudnienia do 12 miesięcy po jego zakończeniu. Jeżeli pomimo utworzenia nowych etatów w ramach projektu liczba etatów ogółem nie wzrasta, traktuje się to jako utrzymanie zatrudnienia i jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie należy wpisać 0.
Aktualne definicje wskaźników są dostępne na stronie rpo.lodzkie.pl w zakładce Prawo i dokumenty.

Pytanie 12

Kontaktuję się z Państwem w celu informacji na temat projektu: Rozwój gospodarki turystycznej. Czy to jest projekt skierowany wyłącznie dla firm z woj. Łódzkiego, czy firma z woj. śląskiego również może starać się?

Odpowiedź 12:

W przedmiotowym konkursie nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 w ramach, Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 - mogą wziąć udział przedsiębiorcy spoza województwa łódzkiego pod warunkiem spełnienia wszystkich zapisów wynikających z regulaminu konkursu.
W szczególności należy zwrócić uwagę na kryterium formalne nr 9: Miejsce realizacji projektu: Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego?
Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych / statutowych stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku).

Pytanie 13

Czy w przypadku kryterium Komplementarność projektu EFRR z działaniami finansowanymi z EFS w zakresie tworzenia sprzyjających warunków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości (m.in. samozatrudnienie) za działanie komplementarne zostanie uznana współpraca z podmiotami, które w perspektywie 2014-2020 realizowały szkolenia EFS na terenie powiatu inwestycji? Współpraca będzie polegała na porozumieniu ws. skierowania osób przeszkolonych w ramach projektów finansowanych z EFS (m.in. osób młodych pozostających bez pracy) do zatrudnienia na terenie inwestycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostaną wykorzystane efekty realizacji tych projektów oraz zostanie wzmocniona trwałość efektów poprzednich przedsięwzięć finansowanych z EFS.

Odpowiedź 13:

W ramach kryterium merytorycznego „Komplementarność projektu EFRR z działaniami finansowanymi z EFS w zakresie tworzenia sprzyjających warunków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości (m.in. samozatrudnienie)” oceniana będzie komplementarność projektu z działaniami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (wyłącznie w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020), w zakresie tworzenia sprzyjających warunków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości (m.in. samozatrudnienie). Uzupełniające działania mogą być realizowane w ramach niniejszego projektu jako komponent finansowany w ramach cross-financingu lub też mogą być realizowane w ramach projektu, który został już wybrany do dofinansowania z EFS (znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania lub podpisana została umowa o jego dofinansowanie – warunek musi być spełniony najpóźniej w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie niniejszego projektu).
Komplementarność może polegać np. na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektów do tej samej grupy docelowej, uzależnieniu realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd.
W myśl powyższego, opisana przez Państwa współpraca z podmiotami, które w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowały szkolenia współfinansowane z EFS na terenie powiatu oraz „kierowaniu” do zatrudnienia na terenie inwestycji osób korzystających uprzednio z projektu EFS powinno być wystarczające, aby kryterium zostało uznane za spełnione.

Pytanie 14

Według jednego z kryteriów merytorycznych; Projekt jest zgodny z planem działań, opartym na strategii rozwoju danego obszaru, zgodnym ze SRWŁ 2020., czyli w przypadku beneficjenta jakim jest gmina, można oprzeć się o strategię rozwoju gminy, prawda? Czy planowana inwestycja, jakim jest budowa singiel tracka, powinna być literalnie wpisana w strategie rozwoju gminy?

Odpowiedź 14:

W ramach kryterium merytorycznego nr 8 Projekt jest zgodny z planem działań, opartym na strategii rozwoju danego obszaru, zgodnym ze SRWŁ 2020 będzie weryfikowane czy projekt jest zgodny z planem działań przygotowanym przez jednostkę lub jednostki samorządu terytorialnego (gminę, gminy lub samorząd województwa), zatwierdzonym przez organ wykonawczy lub przyjętym uchwałą rady gminy lub sejmiku województwa i stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.
Plan działań powinien:

 • zawierać diagnozę obecnej sytuacji na obszarze objętym planem działań wraz z analizą SWOT (dane zawarte w tej części planu powinny zostać przedstawione w oparciu o dane GUS, ekspertyzy, dokumenty planistyczne lub inne opracowania);
 • wskazywać zgodność ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju obszaru, którego dotyczy plan działań (np. strategią rozwoju gminy, strategią rozwoju miasta) oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (można również wskazać powiązania z innymi dokumentami takimi jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego);
 • przedstawiać działania, które opierają się na endogenicznych potencjałach obszaru objętego planem działań, wynikających w szczególności ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych;
 • uwzględniać wykorzystanie walorów danego obszaru do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki turystycznej;
 • zawierać wykaz działań, których realizacja przyczyni się do tworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, a także zapewnienia trwałości istniejących miejsc pracy;
 • uwzględniać przedsięwzięcia realizowane przez podmioty prywatne;
 • przedstawiać listę powiązanych ze sobą projektów lub typów projektów, które potwierdzają spójność koncepcji rozwoju danego terytorium i łącznie tworzą produkt turystyczny (w celu wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych).

Dany projekt będzie uznany za spójny z planem działań w sytuacji, gdy jego realizacja będzie wynikała bezpośrednio z planu działań (tj. jest w nim wymieniony wprost) lub też będzie on logicznie powiązany z planem działań – wskazanymi w nim typami projektów (realizuje kierunki działań wskazane w tym dokumencie).
Plan działań może być odrębnym dokumentem bądź stanowić element innego dokumentu pod warunkiem, że spełnia on wskazane wyżej wymogi.
W związku z powyższym, plan działań powinien być oparty na strategii rozwoju danego obszaru (danej gminy) oraz być zgodnym ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Planowana inwestycja nie musi być literalnie wpisana w plan działań, natomiast musi być logicznie powiązana z nim.

Pytanie 15

Nasz projekt zakłada budowę kompleksu turystycznego rekreacji zbiorowej - domków turystycznych zarówno mieszkalnych na wynajem, jak i domków przeznaczonych na usługi turystyczne sportowe i kulturalne. Pragniemy zrealizować projekt w partnerstwie z firmą z branży kosmetycznej, która ma doświadczenie m.in. w realizowaniu warsztatów z przygotowywania kosmetyków naturalnych. Taka oferta jest niezbędna z punktu widzenia koncepcji turystycznej projektu, a Wnioskodawca nie ma doświadczenia w tym obszarze. W związku z tym Partner zaproponował nam kosztorys wyposażenia niezbędnego do realizacji usług turystycznych z jego obszaru. Obejmuje on m.in. namioty do wykonywania zabiegów kosmetycznych w plenerze, leżanki, akcesoria wielokrotnego użytku do przeprowadzania warsztatów kosmetycznych oraz zabiegów (zlewki, termometry, butelki, ręczniki, fartuchy, kamienie do masażu twarzy, szczotki do masażu twarzy itp). Wszystkie materiały zostaną na miejscu inwestycji przez cały okres trwałości projektu i nie będą rozdawane uczestnikom.
Czy wymienione koszty są kwalifikowalne z punktu widzenia regulaminu poddziałania VI.2.1?”

Odpowiedź 15:

Przedmiotowy konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014 - 2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu Konkursu tj.:

 • budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
 • prace budowalne w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 • inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach w/w typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

 • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
 • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
 • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
 • kampanie promujące ofertę turystyczną.

W związku z powyższym, co do zasady nie ma wykluczenia objęcie projektem wydatków związanych z doposażeniem niezbędnym do realizacji usług turystycznych. Należy jednocześnie pamiętać, iż każdy wydatek powinien być niezbędny do osiągnięcia celu projektu oraz prawidłowo uzasadniony i opisany we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż weryfikacja przedmiotowej kwestii dokonywana będzie po zapoznaniu się Komisji Oceny Projektów z całością dokumentacji.

Pytanie 16

Czy zapisy regulaminu konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 dopuszczają partnerstwo nawiązane między dwoma podmiotami będącymi prywatnymi przedsiębiorcami? Czy możliwe jest nawiązanie partnerstwa wyłącznie finansowego pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami w których partner zabezpieczyłby wkład własny w projekcie? Czy możliwe jest nawiązanie partnerstwa z przedsiębiorcą, który będzie realizował część usług turystycznych niezbędnych do realizacji celów projektu?

Odpowiedź 16:

W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość nawiązania partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami. Kwestie związane z zakresem partnerstwa zostały omówione w art. 33.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Podajemy link do wspomnianego aktu prawnego.

Pytanie 17

Wnioskodawcą w konkursie będzie spółka, które organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W związku z czym podmiot ten traktowany będzie w rozumieniu przepisów za duże przedsiębiorstwo. Planuje się zrealizować część projektu w ramach pomocy de minimis (do maksymalnego limitu na poziomie 200 000 EUR), a część w ramach pomocy publicznej. Wspomniany projekt miałby polegać na przebudowie infrastruktury noclegowej, która wykorzystywana na komercyjnie, tj. za pobyt pobierane są od pensjonariuszy opłaty. Regulamin konkursu wskazuje 4 podstawy prawne, w ramach których można ubiegać się o pomoc publiczną:

 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 –2020,
 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
 4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Która z ww. podstaw prawnych może być wykorzystana w przypadku projektu polegającego na modernizacji komercyjnie wykorzystywanej infrastruktury noclegowej? Czy jeżeli podstawy prawne nr 1, 2, 4 okażą się nieadekwatne dla zakresu niniejszego projektu to czy wówczas istnieje możliwość wykorzystania pomocy publicznej na podstawie prawnej nr 3 i ubiegania się o 35% dofinansowania na część projektu?

Odpowiedź 17:

W przypadku infrastruktury noclegowej związanej z pobieraniem opłat od pensjonariuszy (zgodnie z treścią zapytania), należy uwzględnić zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (zwanego dalej GBER). Zgodnie z pkt 74 preambuły ww. rozporządzenia:
„pomoc na wielofunkcyjną infrastrukturę turystyczną, taką jak parki rozrywki i obiekty hotelowe, powinna być objęta wyłączeniem jedynie wówczas, gdy stanowi część programu pomocy regionalnej w obszarze działań z zakresu turystyki w regionie objętym pomocą, wywierających szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionalny”.
Z powyższego wynika, iż finansowanie obiektów hotelowych na podstawie GBER (przy czym pojęcie „obiektów hotelowych” należy rozumieć szeroko, jako obiekty, których funkcją jest zapewnienie noclegu, a także innych udogodnień hotelowych), możliwe jest w oparciu o przepisy dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej (na gruncie prawa krajowego będzie to rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020). Zasadne w odpowiedzi wydaje się także potwierdzenie, iż w przypadku ww. rozporządzenia, dla podmiotu wskazanego w zapytaniu, poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej wyniesie 35%. Nie wyklucza to oczywiście finansowania części wydatków z pomocy de minimis, uwzględniając dopuszczalny limit takiej pomocy, wynikający z przepisów prawa. Co więcej, finansowanie części projektu w ramach pomocy de minimis wydaje się wskazane, ponieważ w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, za koszty kwalifikowalne uznaje się jedynie rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (jeżeli są spełnione warunki określone odpowiednio w art. 14 ust. 6–9 GBER).

Pytanie 18

Odnosząc się do dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, gdzie we wskaźnikach produktu należy wykazać:

 1. Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej
 2. Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej

Jak rozumieć szacowanie niniejszych wskaźników, czy chodzi o poszczególne komponenty całej infrastruktury, czy raczej mówimy tutaj o infrastrukturze jako całości wybudowanej bądź przebudowanej w ramach realizacji projektu? W odniesieniu do mojego projektu - jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia chciałabym np. wybudować infrastrukturę w postaci skate parku, wybiegu dla psów i placu zabaw dla dzieci to czy w takim razie liczbą wybudowanej infrastruktury turystycznej będą 3 szt., czy jedna jako park?

Odpowiedź 18:

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku wnioskodawca wymienia wszystkie wskaźniki adekwatne do celu realizowanego projektu, z listy wskaźników produktu i rezultatu wskazanych w punkcie 1 i 2 załącznika nr V do Regulaminu Konkursu oraz adekwatne wskaźniki horyzontalne wymienione w punkcie 3 załącznika nr V do Regulaminu Konkursu. Jako wskaźniki adekwatne dla projektu należy rozumieć wskaźniki, dla których Wnioskodawca przewiduje osiągnięcie wartości docelowej różnej od „0”.
Wnioskodawca określa w tym pkt m.in. wartość docelową wskaźnika, jest to wyrażony liczbowo stan danego wskaźnika na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Wartości docelowe należy określać na podstawie aktualnych definicji wskaźników dostępnych na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce Prawo i dokumenty. Zgodnie z definicją wskaźnika Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej, infrastruktura turystyczna - to wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które służą zaspokajaniu potrzeb turystów, związanych z bierną oraz aktywną turystyką np. baza hotelowa, baza gastronomiczna, obiekty sportowe. Zgodnie z powyższym skate park, wybieg dla psów, plac zabaw dla dzieci należy liczyć oddzielnie i opierając się na informacji zawartej w pytaniu wartość docelową należałoby określić na poziomie 3 szt.
Sposób wyliczenia wartości docelowej wskaźnika Wnioskodawca może opisać w pkt 7.3 formularza wniosku. W przypadku akceptacji wniosku przez IZ RPO WŁ taki sposób wyliczenia stanowi podstawę weryfikacji osiągnięcia wartości docelowej na dalszych etapach wdrażania projektu.

Artykuły powiązane

 
Top