Umowy o dofinansowanie projektów zawarte w lipcu 2017 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data publikacji: 03.08.2017 r.

Informujemy o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2017 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 – Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej).

 

 
Top