Zagadnienia związane z opieką koordynowaną w kontekście spełnienia kryterium merytorycznego „Rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem wsparcia w zakresie środowiskowych form opieki”.

Data publikacji: 25.01.2017 r.

W ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 jednym z kryteriów merytorycznych jest „Rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem wsparcia w zakresie środowiskowych form opieki”. Niespełnienie tego kryterium przez Wnioskodawcę jest równoznaczne z otrzymaniem negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie.

Kwestia uwzględnienia w projekcie opieki koordynowanej została wskazana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami ww. dokumentu, projekty dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) powinny przyczynić się do rozwoju opieki koordynowanej w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej, poprzez wzmocnienie roli lekarza POZ jako kierującego i tworzenia większych struktur świadczeniodawców integrujących podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z leczeniem szpitalnym.

Zgodnie z definicją wskazaną w dokumencie: Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne przez opiekę koordynowaną należy rozumieć rozwiązania organizacyjne (procesowe i technologiczne), które mają na celu poprawę efektów zdrowotnych poprzez przezwyciężanie fragmentacji procesu leczenia w wyniku zarządzania i koordynacji procesem udzielania usług zdrowotnych w oparciu o zasadę ciągłości leczenia pacjenta. Celem jest zapewnienie kompleksowego i całościowego obrazu stanu zdrowia danej osoby, a nie wybiorczego obrazu poszczególnych schorzeń. Realizacja procesu możliwa jest m.in. przy pomocy łączenia albo koordynowania działań różnych świadczeniodawców w procesie opieki nad danym pacjentem.

Zagadnienia związane z opieką koordynowaną zostały uszczegółowione w Regulaminie konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 oraz w załączniku nr IV. Kryteria wyboru projektów.

 
Top