Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 27.06.2017 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2. Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków201.43 KB

 
Top