Wyjaśnienia dla Wnioskodawców konkursu projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej

Data publikacji: 22.12.2016 r.

Z uwagi na zapytania Wnioskodawców informujemy, iż zgodnie z założeniami Planu Działań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sektorze zdrowia na rok 2016, w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16, tj. dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej, Konkurs objęty jest derogacją w stosowaniu map potrzeb zdrowotnych.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 mogą uzyskać te projekty, których działania odzwierciedlają kierunek i priorytety strategiczne w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej oraz zdrowia publicznego wskazane w „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe ramy strategiczne (Policy paper)” oraz diagnoza zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną lub dane w dostępnych rejestrach medycznych umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji.

 
Top