Wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 16.05.2017 r.

Informujemy, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uległ przedłużeniu do dnia 31 maja 2017 r.

 
Top