Wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 22.03.2017 r.

Informujemy o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16 w ramach w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 26 kwietnia 2017 r.

Artykuły powiązane

 
Top