Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Data publikacji: 16.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” złożony przez Gminę Dobroń uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top