Wezwania do złozenia wniosków o dofinasowanie w naborze do Poddziałania VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 02.12.2016 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 8/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

1. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-006/16 – wezwanie

2. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-007/16 – wezwanie

3. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-008/16 – wezwanie

4. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-009/16 – wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Status naboru

  • Aktualny: do 28.02.2017

Artykuły powiązane

 
Top