Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 01.07.2020 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 5/2020 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT ogłasza nabory dla projektów:

 1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę alternatywnych źródeł energii do własnego wykorzystania na budynkach mieszkalnych w Gminie Brójce
  Wnioskodawca: Gmina Brójce
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/20 – wezwanie
 2. OZE w Gminie Andrespol
  Wnioskodawca: Gmina Andrespol
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/20 – wezwanie
 3. Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki
  Wnioskodawca: Gmina Koluszki
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-003/20 – wezwanie
 4. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna
  Wnioskodawca: Gmina Nowosolna
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-004/20 – wezwanie

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Listę niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwań do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top