Pytania i odpowiedzi dotyczące wdrożenia programów typu outplacement

Data publikacji: 17.03.2016 r.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

1. Na stronie 19 regulaminu wskazano wskaźnik rezultatu bezpośredniego, który zdefiniowano jako „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Sposób jego pomiaru został następująco określony: „Wnioskodawca zobligowany jest do określenia wartości docelowej wskaźnika na poziomie minimum 60% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie”. W dalszej części regulaminu na str. 52 jednym z kryterium dostępu jest efektywność zatrudnieniowa, której minimalny poziom przewidziany w ramach programów typu outplacement wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.

Proszę o wyjaśnienie różnicy 10% pomiędzy tymi wskaźnikami.
Czy planując projekt Beneficjent może złożyć, że np. 65% uczestników projektu to będą osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia, a 35% osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy? I jak należy wyliczać wtedy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?


Odpowiedź:
W dokumentacji konkursowej występują wskaźniki rezultatu określone w następujący sposób:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie, który mierzy liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub nowym miejscu pracy objętych działaniami i programami typu outplacement.

Wskaźnik dot. osób, które zostały zdefiniowane we wskaźniku produktu: liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie.
Osoby, które podjęły pracę - liczone są we wskaźniku w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie - w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy lub przewidzianych do zwolnienia w momencie przystąpienia do projektu.
Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych , objętych wsparciem w programie.
Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie .
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

Natomiast wskaźnik „efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które zakończyły udział w projekcie” wykazywany jest w %, jako stosunek liczby osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu do liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Wnioskodawca mierzy efektywność zatrudnieniową do 4 tygodniu po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie.

Różnica w wartościach docelowych wynika z faktu, iż do wskaźnika rezultatu bezpośredniego wliczamy osoby, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie, a do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, osoby, które w wyniku udziału w projekcie zmieniły swój status (z bezrobotnych lub biernych zawodowo na pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek). Efektywność zatrudnieniowa nie dotyczy zatem osób, które kontynuują swoje zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie, wsparcie które otrzymali pozwoliło im utrzymać dotychczasową pracę.

Podsumowując:
60% to stosunek: wskaźnika: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie do wskaźnika produktu: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie
50% to stosunek: wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu do wskaźnika: Liczba osób, które zakończyły udział w programie.

2. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące związku pomiędzy narzędziami wsparcia a utworzeniem przedsiębiorstw społecznych. Katalog narzędzi wsparcia jest określony w regulaminie jednak nie ma informacji w jaki sposób należy je zindywidualizować w stosunku do możliwości zakładania przedsiębiorstw społecznych.

Odpowiedź:
Możliwość zakładania przedsiębiorstw społecznych jest możliwa w ramach programów typu outplacement poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
ii. wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia
iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej).
Tworzenie przedsiębiorstw społecznych powinno odbywać się na zasadach określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

3. Czy w przypadku wsparcia outplacementowego obejmującego pomoc de minimis, wkład własny w projekcie liczony jest od całej wartości projektu, czy pomoc de minimis jest wyłączona z kwoty do wyliczenia wkładu własnego?

Odpowiedź:
Wkładem własnym są środki zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie z poziomem dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach niniejszego konkursu wynosi 9% wartości projektu.
Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis może stanowić do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych, pomoc ta nie może być wyłączona z wyliczenia wkładu własnego.

4.Czym jest koncepcja uniwersalnego projektowania ?

Odpowiedź:

Projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

5.Kim jest pracownik przewidziany do zwolnienia i pracownik zagrożony zwolnieniem ?

Odpowiedź:
Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 
Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.),w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Obowiązek przedstawienia przekonującego uzasadnienia, że dany pracodawca lub dana branża doświadcza takich procesów spoczywa na Wnioskodawcy.

6. Czy w przypadku wsparcia outplacementowego obejmującego pomoc de minimis, wkład własny w projekcie liczony jest od całej wartości projektu, czy pomoc de minimis jest wyłączona z kwoty do wyliczenia wkładu własnego?

Odpowiedź:
Wkładem własnym są środki zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie z poziomem dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach niniejszego konkursu wynosi 9% wartości projektu. 
Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis może stanowić do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych, pomoc ta nie może być wyłączona z wyliczenia wkładu własnego.

7. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące związku pomiędzy narzędziami wsparcia a utworzeniem przedsiębiorstw społecznych. Katalog narzędzi wsparcia jest określony w regulaminie jednak nie ma informacji w jaki sposób należy je zindywidualizować w stosunku do możliwości zakładania przedsiębiorstw społecznych.

Odpowiedź:
Zakładanie przedsiębiorstw społecznych jest możliwe w ramach programów typu outplacement poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

 • i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • ii. wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego 
  w dniu przyznania wsparcia
 • iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej).

Tworzenie przedsiębiorstw społecznych powinno odbywać się na zasadach określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

8. Czy poprzez zatrudnienie uczestnika projektu u przedsiębiorcy na ¼ etatu (umowa o pracę) zostanie spełnione kryterium efektywności zatrudnieniowej?

Odpowiedź:

Sposób i metodologia mierzenia efektywności zatrudnieniowej, tj. odsetka osób podejmujących pracę po zakończeniu udziału w projekcie, jest określony w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wskaźnik rezultatu bezpośredniego: liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu).

Zgodnie z ww. Wytycznymi do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej liczy się osoby, które w wyniku udziału w projekcie zmieniły swój status (z bezrobotnych lub biernych zawodowo na pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek). Wnioskodawca mierzy efektywność zatrudnieniową do 4 tygodni po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie. Wytyczne nie precyzują zatem formy i długości trwania zatrudnienia, stąd umowa na ¼ etatu wlicza się do wskaźnika.

9. Czy wynagrodzenie psychologa, doradcy zawodowego może być uwzględnione w kosztach bezpośrednich?

Odpowiedź:
Psycholog i doradca zawodowy stanowią personel merytoryczny projektu. Koszty wynagrodzenia tych osób, które wnioskodawca zaplanował zatrudnić do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mają charakteru zadania zleconego i powinny zostać ujęte 
w kosztach bezpośrednich w ramach konkretnego zadania. 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług do Regulaminu konkursu wynagrodzenie psychologa oraz wynagrodzenie doradcy zawodowego w zakresie oceny predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jako personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji stanowią koszt bezpośredni w projekcie.

10. Czy w ramach projektu obligatoryjnie trzeba założyć bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą?

Odpowiedź:
Nie. 
Formy możliwe do zastosowania w ramach projektu dobiera beneficjent na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy z której wynika potrzeba realizacji projektu. Zgodnie z zapisami regulaminu Wnioskodawca musi zaplanować w ramach projektu co najmniej 4 formy wsparcia wymienione w punktach a-h:
a. szkolenia zawodowe
b. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia 
c. poradnictwo psychologiczne 
d. pośrednictwo pracy 
e. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie
f. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy 
g. studia podyplomowe 
h. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą

Jednocześnie należy pamiętać, iż obligatoryjną formą wsparcia w ramach projektu jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. 
Ponadto należy pamiętać, iż w przypadku wyboru formy wsparcia: h. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą należy zaplanować wszystkie działania, które wchodzą w jej skład tj.:
a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia,
c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej).

11. Co to jest outplacement ?

Odpowiedź:
To zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom 
w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących 
z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem.
UWAGA! Ten Konkurs nie przewiduje wsparcia dla osób odchodzących z rolnictwa!

12. Czym jest zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy?

Odpowiedź:
Zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy obejmuje następujące przypadki:

 • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
 • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
 • wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy, lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę 
  i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
 • rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

13. Kto może w ramach projektu otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej?

Odpowiedź:
Osoba, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osoba przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Dodatkowo osoby te muszą spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków: 
• jest osobą z niepełnosprawnością, 
• jest osobą powyżej 50. roku życia, 
• jest kobietą, 
• jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, 
• jest osobą poniżej 30. roku życia.

14. Na stronie 19 regulaminu wskazano wskaźnik rezultatu bezpośredniego, który zdefiniowano jako „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Sposób jego pomiaru został następująco określony: „Wnioskodawca zobligowany jest do określenia wartości docelowej wskaźnika na poziomie minimum 60% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie”. W dalszej części regulaminu na str. 52 jednym z kryterium dostępu jest efektywność zatrudnieniowa, której minimalny poziom przewidziany w ramach programów typu outplacement wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Proszę o wyjaśnienie różnicy 10% pomiędzy tymi wskaźnikami.

Odpowiedź:
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie, który mierzy liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub nowym miejscu pracy objętych działaniami i programami typu outplacement.
Wskaźnik dot. osób, które zostały zdefiniowane we wskaźniku produktu: liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie.
Osoby, które podjęły pracę - liczone są we wskaźniku w odniesieniu do osób bezrobotnych 
i biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie - w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy lub przewidzianych do zwolnienia w momencie przystąpienia do projektu.
Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie.
Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.
Natomiast wskaźnik „efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które zakończyły udział w projekcie” wykazywany jest w %, jako stosunek liczby osób pracujących, łącznie 
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu do liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Wnioskodawca mierzy efektywność zatrudnieniową do 4 tygodniu po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie. 
Różnica w wartościach docelowych wynika z faktu, iż do wskaźnika rezultatu bezpośredniego wliczamy osoby, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie, a do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, osoby, które w wyniku udziału w projekcie zmieniły swój status (z bezrobotnych lub biernych zawodowo na pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek). Efektywność zatrudnieniowa nie dotyczy zatem osób, które kontynuują swoje zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie, wsparcie które otrzymali pozwoliło im utrzymać dotychczasową pracę.

Podsumowując:
60% to stosunek: wskaźnika: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie do wskaźnika produktu: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie. 
50% to stosunek: wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu do wskaźnika: Liczba osób, które zakończyły udział w programie.

Artykuły powiązane

 
Top