Rewitalizacja

Rewitalizacja (zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Kwestie związane z rewitalizacją i kształtowaniem ładu przestrzennego są niezwykle istotne dla województwa łódzkiego. W regionie znajdują się zarówno tereny poprzemysłowe, jak i zaniedbane struktury śródmiejskie dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) wskazano, że rewitalizacja ma na celu przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, co będzie miało wpływ na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich.

O sposobach wspierania projektów rewitalizacyjnych można się dowiedzieć więcej z rozdziału SZOOP RPO WŁ: "IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji".

Aktualności

 
 

 
 
Top