Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Data publikacji: 30.05.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 593/16 z dnia 25 maja 2016r. wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu w związku z przyjęciem IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (IV AKPOŚK). Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfRegulamin Konkursu491.08 KB

 
Top