Informacja o wyborze projektów do dofinansowania dla naboru w Poddziałaniu V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Data publikacji: 29.11.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1402/16 z dnia 22 listopada 2016 r. wybrał projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
pdfLista projektów wybranych do dofinansowania .pdf645.66 KB

 
Top