Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Data publikacji: 11.01.2017 r.

W związku z uwzględnieniem protestu wniesionego przez Gminę Wola Krzysztoporska od negatywnej oceny formalnej projektu nr WND-RPLD.05.03.02-10-0017/16 oraz ponowną oceną formalną przedmiotowego wniosku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego informuje o pozytywnym wyniku oceny formalnej w/w wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfInformacja na temat pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie nr WND-RPLD.05.03.02-10-0017/16 dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16382.55 KB

 
Top