Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w naborze na gospodarkę wodno-kanalizacyjną

Data publikacji: 29.11.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

 

pdfLista członków KOP dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 - Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.pdf565.99 KB

 
Top