Sprawdź różnice pomiędzy trzema konkursami dotyczącymi powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 08.09.2020 r.

Przypominamy o trwających konkursach ogłoszonych w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pragniemy zwrócić uwagę na najistotniejsze różnice pomiędzy trzema ogłoszonymi konkursami. Złożenie wniosku na niewłaściwy konkurs będzie skutkowało negatywną oceną wniosku.

  • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/20 - Konkurs wyłącznie dla JST
    Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania nie przekracza 100 tys. euro – projektów obligatoryjnie rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych Nabór od 1 września 2020 r. do 21 września 2020 r.,
  • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/20 - Konkurs wyłącznie dla JST.
    Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro - projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych Nabór od 1 września 2020 r. do 21 września 2020 r.
  • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/20 - Konkurs dla wszystkich.
    Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro - projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych Nabór od 11 września 2020 r. do 1 października 2020 r.

Przypominamy, iż projekty składane w odpowiedzi na konkursy w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” mogą zakładać komplementarność wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
z resortowym Programem „MALUCH+”. Powyższe oznacza, że koszty utworzenia 1 miejsca opieki mogą być finansowane z dwóch źródeł tj. zarówno ze środków EFS w ramach projektu, jak i ze środków Programu „MALUCH+” (szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawierają zapisy w Regulaminach konkursu).

Zgodnie z Regulaminami Konkursów, w celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent zobowiązany jest przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. Wzór kosztorysu przedsięwzięcia stanowiący Załącznik nr 17 do Regulaminu Konkursu należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

Artykuły powiązane

 
Top