Pytania i odpowiedzi do konkursów dotyczących powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 14.09.2020 r.

Pytanie 18

Czy w ramach Działania można sfinansować budowę placówki modułowej oraz żłobków kontenerowych?

Odpowiedź 18

Tego typu inwestycje są z reguły finansowane w ramach EFRR a ponadto należy pamiętać o narzuconym limicie finansowym na 1 miejsce w placówce, który może okazać się niewystarczający w przypadku ponoszenia wydatków na budowę.
Ponadto należy pamiętać, iż wszelkie prace inwestycyjne w projekcie możliwe są jedynie w ramach cross-financingu. Zgodnie z regulaminem konkursu cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

  1. zakupu nieruchomości,
  2. zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
  3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń w tym wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres.

Jednocześnie wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 30% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym cross-financing stanowi nie więcej niż 30% finansowania unijnego w ramach projektu.

Pytanie 19

Jaką formę może przyjąć wkład własny w projekcie?

Odpowiedź 19

Wkład własny może być wnoszony w formie: 1) niepieniężnej, w tym wkład niepieniężny wnoszony przez stronę trzecią w formie dodatków lub wynagrodzeń, lub 2) finansowej, np. poprzez: środki będące w dyspozycji danej instytucji, środki wpłacane przez podmioty zewnętrzne, środki prywatne angażowane w ramach projektów objętych pomocą publiczną.

Pytanie 20

Czy przy ubieganiu się o dofinansowanie trzeba na etapie składania wniosku posiadać odpowiednią nieruchomość?

Odpowiedź 20

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien dysponować lokalem spełniającym wymogi określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wszystkie wydatki wyszczególnione powyżej dotyczące dostosowania i wyposażenia powinny odnosić się do konkretnego lokalu, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi. Ponadto w części 4.1. wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wpisuje informację nt. posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie organizowana opieka nad dziećmi do lat 3 (żłobek/klub dziecięcy/dzienny opiekun) lub zobowiązanie, iż przedłoży taki tytuł prawny w pierwszym miesiącu realizacji projektu. Co więcej Wnioskodawca zostanie zobowiązany zapisami
umowy o dofinansowanie projektu do dostarczenia tytułu prawnego do lokalu jako warunek akceptacji pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą do wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.

Pytanie 21

Jak będzie zweryfikowane szczegółowe kryterium dostępu nr 10 – doświadczenie wnioskodawcy, które brzmi: „Wnioskodawca posiada minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub prowadzeniu przedszkola/oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego”. Czy użyte sformułowanie „prowadzenie” może odnosić się do osoby, która sprawowała wieloletnią funkcję dyrektora w.w placówek?

Odpowiedź 21

Zgodnie z regulaminem, kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz odpowiednich rejestrów. W ocenie kryterium brane pod uwagę będzie wyłącznie doświadczenie wnioskodawcy, a nie partnera. Informuję, iż brane pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy, dotyczy podmiotu, który złożył wniosek o dofinansowanie. Pełnienie funkcji dyrektora ww. placówek nie jest równoznaczne z prowadzeniem placówki przez wnioskodawcę, w związku z czym, na niniejszej podstawie kryterium może zostać uznane za niespełnione.

Pytanie 22

Czy w projekcie, w którym Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność) zakłada utworzenie kolejnych miejsc w nowej lokalizacji na terenie tego samego miasta szczegółowe kryterium dostępu nr 7, które brzmi: „Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki w wieku do lat 3 w ramach jednej placówki” zostanie uznane za spełnione?

Odpowiedź 22

Zgodnie z regulaminem, kryterium zostanie spełnione, gdy w ramach jednego projektu zostanie wsparta jedna placówka. W projekcie, w którym Wnioskodawca zakłada utworzenie kolejnych miejsc w nowej lokalizacji, na terenie tego samego miasta, powyższe kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli projekt będzie dotyczył tylko jednej placówki w nowej lokalizacji.

Artykuły powiązane

 
Top