Pytania i odpowiedzi do konkursów dotyczących powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 12.08.2020 r.

Pytanie 1.

Czy w sytuacji określenia liczby osób bezrobotnych i biernych zawodowo w ramach wskaźnika „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (osoby)” konieczne jest zaplanowanie ścieżki aktywizacji zawodowej dla tej grupy docelowej?

Odpowiedź 1.

Nie. Obligatoryjnym działaniem w ramach konkursu mającym ułatwić powrót na rynek pracy zarówno osobom pracującym, jak i bezrobotnym czy biernym zawodowo jest utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi. Fakultatywne jest wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Pytanie 2.

Wnioskodawca planuje realizację w projekcie wyłącznie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Czy w związku z tym obligatoryjne jest założenie wskaźników dotyczących efektywności zatrudnieniowej?

Odpowiedź 2.

Jeżeli wnioskodawca nie planuje działań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych lub biernych zawodowo nie wykazuje we wniosku wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Powyższy wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz aktywizacji zawodowej po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę.

Pytanie 3.

W ramach projektu Wnioskodawca planuje zaadaptować lokal na potrzeby prowadzenia żłobka. Na dzień składania wniosku dysponuje konkretną placówką, jednakże nie jest ona przystosowana do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi (nie są spełnione wymagania sanitarne). Dopiero w projekcie firma zamierza przeprowadzić stosowną adaptację, uzyskać pozytywne opinie od PSP i prezydenta miasta oraz dokonać wpisu do rejestru żłobków. Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może wziąć udział konkursie? Proszę o odpowiedź w kontekście zapisu Regulaminu: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien dysponować lokalem spełniającym wymogi określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa określa, iż żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne (…) (par. 25 ust. 1).

Odpowiedź 3.

Zgodnie z zapisem regulaminu konkursu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien dysponować lokalem spełniającym wymogi określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, co oznacza, że po zrealizowaniu prac dostosowawczych (możliwych do kwalifikowania w ramach projektu) w lokalu będzie możliwość otworzenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioskodawcy planujący uruchomienie żłobka, klubu dziecięcego mogą korzystać z uprawnień o których mowa w art. 25 ust. 2c ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. kierować do Państwowego inspektora sanitarnego, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prośby o wyjaśnienia oraz wytyczne w sprawie warunków lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy w celu bez problemowego i terminowego uruchomienia placówki w ramach projektu. Ponadto ww. wytyczne pozwolą na dokładne i precyzyjne określenie prac jakie powinny zostać wykonane w ramach projektu oraz ich czaso-okres.
Wszystkie wydatki dotyczące dostosowania i wyposażenia powinny odnosić się do konkretnego lokalu, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi.
IZ zobowiązuje do dostarczenia tytułu prawnego do lokalu wskazanego we wniosku i w stosunku do którego będą zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz jako warunek akceptacji pierwszego wniosku o płatność będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.
Z tytułu prawnego powinno wynikać prawo do użytkowania na okres nie tylko realizacji projektu, ale również trwałości projektu o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz trwałości rezultatów.
W związku z powyższym Wnioskodawca może wziąć udział w konkursie ( po spełnieniu pozostałych kryteriów o których mowa w Regulaminie).

Pytanie 4.

Definicja „osoby biernej zawodowo” wskazuje, że do tej grupy zaliczane są osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Jedną z głównych przesłanek do nabycia prawa do urlopu wychowawczego jest pozostawanie w stosunku pracy. Czy osoba posiadająca umowę z pracodawcą lecz będąca na urlopie wychowawczym nadal zaliczana jest do osób biernych zawodowo? A jeśli tak, w jaki sposób mierzony jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla tej grupy osób (jakie są źródła pomiaru wskaźnika)?

Odpowiedź 4.

W rozumieniu Wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest uznawana za osobę bierną zarodowo. Osoba taka powinna być ujęta we wskaźniku „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu”. W przypadku wzięcia udziału takiej osoby w działaniach aktywizacyjnych powinna być ona również ujęta we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej. Osoba taka powinna przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie pracodawcy o powrocie do pacy.

Pytanie 5.

Jednym z wymagań konkursowych jest wskazanie potencjału kadrowego wnioskodawcy i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu. Jakie osoby należy przedstawić we wniosku – czy trzeba podać imiona i nazwiska wraz z kompetencjami czy można ująć tylko osoby planowane do zaangażowania? Z uwagi na to, że wnioskodawca dopiero planuje założenie żłobka, nie dysponuje na stałe z osobami niezbędnymi do prowadzenia placówki. Jednakże wnioskodawca posiada kontakty, które zamierza wykorzystać w ramach projektu. Czy w związku z tym może je przedstawić we wniosku?

Odpowiedź 5.

Wnioskodawca wykazuje we wniosku o dofinansowanie swój potencjał kadrowy, o ile go posiada, przy czym jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z wnioskodawcą osoby, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu.
Należy wykazać stanowiska adekwatne do planowanego projektu. Osoby stale współpracujące z Wnioskodawcą również należy opisać we wniosku o dofinansowanie. Nie jest wymagane wskazywanie osób tych z imienia i nazwiska. Natomiast osoby, które zostaną dopiero zaangażowane do realizacji projektu powinny być opisane w części dotyczącej sposobu zarządzania projektem lub w części dotyczącej opisu zadań, w zależności od funkcji jaką pełnić będą w projekcie.

Pytanie 6.

Czy w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/20 Działanie X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” można sfinansować szkolenie opiekuna dziennego?

Odpowiedź 6.

W ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w przedmiotowym konkursie kwalifikowalne będzie min. przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna lub odbycie szkolenia uzupełniającego.

Pytanie 7.

Czy zakup tablicy multimedialnej, która będzie używana zarówno w utworzonym żłobku oraz istniejącej szkole można sfinansować w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/20 Działanie X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” ?

Odpowiedź 7.

Jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane są także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na ich zakup kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje sekcję 6.12.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Pytanie 8.

Zgodnie z zapisami na str 21 Regulaminu „W ramach projektu nie są finansowane koszty budowy/przebudowy lokalu, a zatem realizacja projektu może rozpocząć się po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego." - Czy to oznacza, że w projekcie nie ma możliwości sfinansowania kosztów przebudowy/ remontów pomieszczenia?

Odpowiedź 8.

Regulamin wyraźnie informuje o tym, że nie ma możliwości sfinansowania kosztów budowy, czy też przebudowy lokalu. Sfinansowanie prac remontowych, jest możliwe jedynie w ramach cross – financingu.

Pytanie 9.

Ile może maksymalnie wynosić całkowity koszt przypadający na jednego uczestnika projektu?

Odpowiedź 9.

W ramach konkursu 3/20 – koszt nie może przekroczyć 32 tys. zł. (Przekroczenie ww. kosztu oznacza niespełnienie szczegółowego kryterium dostępu, a tym samym brak możliwości otrzymania dofinansowania).
W konkursie nr 1/20 i 2/20 – skierowanym do JST zalecono jedynie, aby koszt nie przekroczył 32 tys. zł. Zatem w sytuacji uzasadnionych wydatków jest możliwość ponoszenia większych wydatków na uczestnika projektu.

Pytanie 10.

Jak rozliczamy koszty pośrednie?

Odpowiedź 10.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:
a) 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich* do 830 tys. PLN włącznie  ,
b) 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich* powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,
c) 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich* powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,
d) 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich* 20 przekraczającej 4 550 tys. PLN.
1-4 Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

*Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Pytanie 11.

Czy podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź 11.

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Wydatki te zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Pytanie 12.

Czy koszt zatrudnienia niani będzie kwalifikowalny?

Odpowiedź 12.

W ramach konkursu możliwe do zrealizowania są tylko nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
a) żłobki
b) kluby dziecięce
c) opiekun dzienny.
Koszt wynagrodzenia niani nie jest kosztem kwalifikowanym.

Artykuły powiązane

 
Top