Pytania i odpowiedzi do konkursów dotyczących powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 21.08.2020 r.

Pytanie 13

Przy jakich rodzajach zamówień beneficjent zobowiązany jest do stosowania aspektów społecznych?

Odpowiedź 13

Zgodnie z regulaminami konkursów, Podrozdział 3.9 - Aspekty społeczne, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zobowiązuje wnioskodawców do stosowania aspektów społecznych przy udzielaniu następujących rodzajów zamówień:
1.usługi adaptacyjno-remontowe,
2.usługi cateringowe.

Pytanie 14

W jakich przypadkach dodatek do wynagrodzenia może być wydatkiem kwalifikowanym?

Odpowiedź 14

Dodatek do wynagrodzenia może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
a) możliwość jego przyznania wynika bezpośrednio z prawa pracy,
b) został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub innych właściwych przepisach prawa pracy,
c) został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
d) potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
e) jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
f) jego wysokość uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków i wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie.

Dodatek może być przyznany jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie, jak i uzupełnienie wynagrodzenia rozliczanego w ramach projektu. W przypadku wykonywania zadań w kilku projektach beneficjenta, pracownikowi przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do jego zaangażowania w dany projekt.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach konkursów, Podrozdział 3.10 - Angażowanie personelu projektu.

Artykuły powiązane

 
Top