Pytania i odpowiedzi do konkursów dotyczących powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 28.08.2020 r.

Pytanie 15

Czy opłaty od rodziców stanowią wkład własny prywatny czy publiczny?

Odpowiedź 15

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o „zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) co do zasady decyduje status prawny wnioskodawcy/partnera/strony trzeciej lub uczestnika. Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne. Wkład własny może więc pochodzić ze środków m.in.:

  1. budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),
  2. prywatnych.

Przy określaniu wysokości opłat pobieranych od rodziców Wnioskodawca powinien uwzględnić iż;

  • możliwość wykorzystania opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym wspieranym z EFS, w związku z tym w przypadku wsparcia kierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia lub wykluczonych społecznie opłaty nie powinny być pobierane;
  • natomiast jest to możliwe w przypadku rodziców wnoszących opłatę za opiekę przedszkolną lub żłobkową (należy mieć jednak na uwadze sytuację finansową rodzica i jego status na rynku pracy) dzieci czy osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym, np. szkoleniach językowych dla dorosłych osób pracujących, etc.;
  • opłaty powinny być symboliczne i nie stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie;
  • informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i powinna podlegać ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu przez instytucję oceniającą konkurs.

 

Pytanie 16

Wśród grupy docelowej mogą pojawić się rolnicy lub domownicy (osoby ubezpieczone w KRUS). Jak w takim przypadku kwalifikować osoby do wskaźników. Czy to będą osoby pracujące, bezrobotne czy bierne zawodowo. Jak należy podchodzić do kwestii dokumentowania aktywności zawodowej rolników i wskaźników w projekcie?

Odpowiedź 16

W ramach konkursów z Działania 10.01.00 do projektów mogą przystąpić rolnicy i ich domownicy. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu są oni zakwalifikowani jako osoby pracujące. W/w interpretacja osoby pracującej znajduje się w rozdziale „definicje” w Regulaminach konkursu dla Działania 10.01.00.
Na potrzeby rekrutacji, aby potwierdzić swój status ww. osoby powinny przedkładać dokumenty z KRUS.

Pytanie 17

Czy moduł 2 maluch+ może stanowić wkład własny do projektu?

Odpowiedź 17

Moduł 2 (dla jst) Programu Maluch plus dotyczy dofinansowania funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu . Celem natomiast projektów z Działania 10.01.00 jest utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, co zgodnie z zapisami kryteriów dostępu musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną w okresie realizacji projektu współfinansowanego z EFS. W związku z powyższym wkładem własnym mogą być wyłącznie środki otrzymane z Programu Maluch plus na tworzenie i funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki.

 

Artykuły powiązane

 
Top