Zmiana zasady składania wniosków o dofinansowanie

Data publikacji: 21.11.2017 r.

UWAGA! Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje o zmianie zasady składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów nr:

 • RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/17 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu,
 • RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/17 Edukacja przedszkolna.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  Biuro Podawcze
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  Biuro Podawcze
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji papierowej przedmiotowego dokumentu.

Złożenie wniosku poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jego wniesieniem.
W takim przypadku o zachowaniu terminu na złożenie decyduje data stempla pocztowego. Operatorem wyznaczonym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest Poczta Polska.

Artykuły powiązane

 
Top