Nowe kryterium premiujące z zakresu poddziałania XI.1.2 kształcenie ogólne

Data publikacji: 24.11.2017 r.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektami z zakresu Poddziałania XI.1.2 kształcenie ogólne RPO WŁ oraz ograniczoną dostępność środków na ww. Poddziałanie IZ RPO WŁ wprowadziła nowe kryterium premiujące.

Nazwa kryterium premiującego:

  • Komplementarność działań.

Sposób oceny kryterium:

  • Wnioskodawca posiada zawartą umowę o dofinansowanie realizacji w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Weryfikacja na podstawie zapisów we wniosku. Kryterium zerojedynkowe. Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne  kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno - merytorycznej otrzymują premię punktową tj.  20 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów  przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.


W celu zdobycia dodatkowych punktów należy w pierwszej kolejności złożyć poprawny wniosek o dofinansowanie  oraz podpisać umowę o dofinansowanie projektu z zakresu Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
W ramach przedmiotowego konkursu możliwa jest realizacja projektów ukierunkowanych na wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi (działanie obligatoryjne w projekcie) w formie:
    a)    żłobków,
    b)    klubów dziecięcych,
    c)    opiekuna dziennego,
  • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W projektach z zakresu opieki na dziećmi do lat 3 oczekiwanym efektem jest pomoc osobom sprawującym opiekę nad najmłodszymi w powrocie na rynek pracy. Powyższe dotyczy osób pracujących, które wskutek zagwarantowanej opieki nad dziećmi mają ułatwiony powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osób bezrobotnych/biernych zawodowo, które w wyniku realizacji projektu podejdą pracę lub będą aktywnie jej poszukiwać.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 07.12.2017 do 14.12.2017. Konkurs na projekty z zakresu Działania X.1 został już ogłoszony (Regulamin konkursu)

Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w dniu 07.11.2017 r. konkursu w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

 
Top