Zmiana regulaminu konkursu z Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - 16 sierpnia 2017 r.

Data publikacji: 16.08.2017 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego dnia 30 maja 2017 r.
Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

  • §Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 16.08.2017 r.

 

 
Top