Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego

Data publikacji: 23.06.2017 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 30 maja 2017 r.

pdfOpis wprowadzonych zmian460.84 KB

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

pdfRegulamin konkursu po zmianach z 21.06.20171.56 MB

xlsZałącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 20201.47 MB

docxZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020292.98 KB

docxZałącznik nr 15 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego48.25 KB

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od 21.06.2017 r.

 
Top