Pytania i odpowiedzi związane z konkursem dotyczącym kształcenia zawodowego

Data publikacji: 31.08.2017 r.

Pytania beneficjentów

1.    Zwracam się z prośba o udzielenie interpretacji dotyczącej szczegółowego kryterium dostępu nr. 1 „Gotowość beneficjenta do realizacji staży lub praktyk. Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu określonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014 – 2020”.
Proszę o wskazanie jak należy rozumieć powyższe kryterium w sytuacji gdy beneficjentem wsparcia będzie podmiot inny niż organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe. Ponadto, proszę o doprecyzowanie czy beneficjent będący podmiotem innym niż organ prowadzący ma obowiązek przyjąć na staż lub praktykę 100% uczniów objętych wsparciem do siebie, czy należy interpretować to w ten sposób, że jest on zobowiązany do organizacji (np. u innych podmiotów) staży lub praktyk dla 100% uczniów objętych wsparciem.

W sytuacji kiedy „beneficjentem wsparcia będzie podmiot inny niż organ prowadzący” to ma on obowiązek przyjąć na staż do siebie 100% grupy docelowej.
Kryterium nie dotyczy sytuacji kiedy uczniowie uczęszczają do szkoły, która dotychczas nie otrzymała wsparcia w ramach poddziałania 11.3.1, wówczas uczniowie (również 100%) mogą zostać pokierowani do innych podmiotów.
Np. wnioskodawcą jest stowarzyszenie x / firma y. Jeśli uczniowie uczęszczają do szkoły ZSP nr X, która nie otrzymała dotychczas wsparcia w ramach 11.3.1 RPO WŁ, to uczniowie mogą zostać pokierowani do innych podmiotów niż wnioskodawca.
Ale jeśli szkoła ZSP nr X otrzymała jakiekolwiek wsparcie we ramach 11.3.1 RPO WŁ to wtedy wnioskodawca stowarzyszenie x / firma y ma obowiązek przyjąć 100% uczniów na staż do siebie.

2.    Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego jest realizowane wyłącznie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, realizowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie danej kwalifikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), tj. poprzez realizację: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych, kursów innych niż wcześniej wymienione.
Czy w ramach konkursu XI.3.1 możliwe jest ujęcie we wniosku specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów dla pielęgniarek i położnych? Kursy te są przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Rozporządzenie to mieści się ww. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Dodatkowo wspomnę, że w podobnych konkursach w innych województwach kursy dla pielęgniarek i położnych mogły być wpisane do wniosku o dofinansowanie i spełniały kryteria dostępu.

W działaniu XI.3.1 możliwe jest zrealizowanie wyłącznie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla pielęgniarek i położnych, przy czym forma kursów musi spełniać szczegółowe kryterium dostępu nr. 12: Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego jest realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego jest realizowane wyłącznie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, realizowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie danej kwalifikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

3.    Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:  
- uczniowie lub  słuchacze publicznych i niepublicznych szkół lub placówek  systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w  tym  szkół specjalnych przysposabiających do pracy),
- nauczyciele, w tym kształcenia zawodowego i instruktorzy  praktycznej nauki zawodu,
- publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy),
- instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego  publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw),
- osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
Czy grupa docelowa projektu może zostać wybrana jedna spośród wymienionych powyżej np. osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, czy też należy projekt skierować do wszystkich wymienionych grup docelowych?

Zgodnie z dokumentacją konkursową projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego. Beneficjent może skierować projekt do jednej lub kilku z wymienionych w regulaminie konkursu (str. 14) grup ostatecznych odbiorców wsparcia.
W przypadku realizacji 2 typu projektu grupą docelowa są: osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

4.    W regulaminie konkursu XI.3.1 punkt 2.8. określa wymagane wskaźniki pomiaru celu, m. in. Wskaźniki rezultatu, wskaźniki produktu oraz wskaźniki horyzontalne.
W jaki sposób należy się odnieść do poszczególnych punktów z tej części wniosku w przypadku określenia grupy docelowej jako osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych?

W ramach konkursu obowiązują określone wskaźniki rezultatu i produktu, które zostały przyporządkowane do odpowiednich typów projektu. Są one obligatoryjne w przypadku realizacji adekwatnego wsparcia.
Wskazana charakterystyka grupy docelowej („osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych”), sugeruje że Wnioskodawca planuje realizować 2 typ projektu. W związku z czym Wnioskodawcę obowiązywać będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu przypisanych w regulaminie konkursu do 2 typu projektu, tj. „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” oraz „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie.”
Natomiast obligatoryjnie należy uwzględnić wszystkie wskaźniki horyzontalne, wskazując źródło danych do pomiaru i sposób pomiaru. W przypadku braku adekwatnego wsparcia w wartości docelowej należy wskazać 0.

Czy w tym przypadku nie spełnienie niektórych wskaźników, np. liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) (typ projektu:1,3), projekt nie zostanie odrzucony?

Zgodnie z dokumentacją konkursową Wnioskodawca zobligowany jest do wykazania wskaźników rezultatu i produktu adekwatnych do zaplanowanego projektu, w tym wsparcia oraz grupy docelowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż obligatoryjne jest uwzględnienie we wniosku o dofinansowanie wszystkich wskaźników horyzontalnych wskazując źródło danych do pomiaru wskaźników oraz sposób pomiaru wskaźników. W przypadku braku adekwatnego wsparcia wartości docelowe należy wpisać „0”, natomiast na etapie realizacji projektu we wnioskach o płatność należy odnotowywać faktyczny przyrost danego wskaźnika.
Wnioskodawca na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie musi dobrać wskaźniki adekwatne do zaplanowanych działań oraz typu projektu w jaki te działania będą się wpisywać. Przykładowo jeżeli wnioskodawca zamierza realizować 1 typ projektu i objąć wsparciem określoną liczbę uczniów danej szkoły, to wtedy musi obligatoryjnie skierować na staż wszystkich uczniów, a więc musi obligatoryjnie wykazać wskaźnik „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących
w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) (typ projektu: 1)”.
Gdy wnioskodawca dodatkowo zamierza doposażyć szkołę musi uwzględnić wskaźniki, które odzwierciedlają to działanie: „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) (typ projektu: 1, 3);” i „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt.) - wskaźnik z ram wykonania (typ projektu: 1, 3)”.  Jeżeli Wnioskodawca planuje realizować 2 typ projektu obowiązywać go będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu przypisanych w regulaminie konkursu do 2 typu projektu, tj. „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” oraz „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie.”
Analogicznie należy postąpić w przypadku organizacji w ramach 1 typu projektu kursów dla uczniów, a także wsparciu nauczycieli. Nie uwzględnienie obligatoryjnych wskaźników adekwatnych do zaplanowanego projektu podlega ocenie i może spowodować obniżenie punktacji lub negatywną ocenę.

5.    W związku z pracami nad wnioskami o dofinansowanie projektów w ramach RPO Województwa Łódzkiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie, odnoszące się do ogólnych założeń realizacji staży zawodowych. Wsparcie w postaci staży zawodowych powinno trwać przez okres od 3 do 12 miesięcy. Czy istnieje obowiązek, aby staż miał charakter ciągły i nieprzerwany? Czy jest możliwość dzielenia stażu na krótsze okresy, tak aby ich łączny czas wynosił min. 3 m-ce?

Zasady realizacji staży w ramach konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 zostały określone na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i wskazane w regulaminie konkursu.
Nie ma ograniczeń, które wskazywałyby na konieczność realizowania wsparcia w postaci staży zawodowych/praktyk zawodowych wyłącznie w formie ciągłej. Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o organizacji ww. formy wsparcia w formie nieregularnej powinna być podyktowana względami praktycznymi, a nie chęcią wydłużenia okresu trwania stażu. Dlatego też uzasadnienie realizacji stażu/praktyki zawodowej w formie nieregularnej powinno znaleźć się we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a zasadność takiego rozwiązania będzie oceniona w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Względy praktyczne mogą dotyczyć, np. organizacji staży/praktyk w cyklu weekendowym w odniesieniu do szkół kształcących w zawodach usługowych (np. gastronomia ).

6.    Czy w projekcie mogę zapisać kurs języka zawodowego angielskiego dla hotelarzy i gastronomii, którego zakres będzie wykraczał poza zapisy podstawy programowej dla języka zawodowego obcego w tych zawodach. Kurs trwałby 30h dla jednej grupy. Na potrzeby kursu chciałbym doposażyć pracownię języka zawodowego w sprzęt multimedialny zgodnie z zaleceniami KOWEZu.? Proszę o odpowiedz lub sugestię w tej sprawie.

W ramach konkursu istnieje możliwość realizacji wsparcia w zakresie nauki języka obcego zawodowego. Kurs taki może wykraczać poza zapisy podstawy programowej w tych zawodach.  Należy pamiętać, że musi być to język obcy zawodowy/branżowy. Nie może być to standardowy kurs językowy np.: język angielski potwierdzony egzaminem TELC A1, A2 . Mógłby to być, np.:  kurs językowy potwierdzony egzaminem EFT - English for Tourism - Spoken English for Tourism (SEFT) Kurs taki jest przeznaczony dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym.
Można również wyposażyć pracownie do języka obcego zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.
Ponadto informuję, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowany katalog KOWEZiU  jest traktowany jako rekomendacja, przy czym należy kierować się racjonalnością zakupów i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

7.    Bardzo proszę o informację czy uczniowie, w ramach realizowanych w projekcie kursów, muszą zawsze tylko i wyłącznie uzyskiwać kwalifikacje zawodowe? Pytanie dotyczy sytuacji, w której zorganizujemy np. kursy z OZE, które aktualnie nie kończą się egzaminami zewnętrznymi (uczniowie otrzymają wystawione przez nas zaświadczenia) i uzupełnimy je zewnętrznymi egzaminami sepowskimi. Istnie również możliwość organizacji szkoleń sprzedażowych (kompetencje), które można połączyć z ECDL (kwalifikacje). Proszę o informację czy w grę wchodzi organizacja ww. kursów czy muszą to być wyłącznie np. szkolenia CNC zakończone egzaminem czeladniczym i kwalifikacjami lub spawaniem zakończone wydaniem książki spawacza i świadectwa z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach?

W ramach konkursu 11.3.1 Kształcenie zawodowe istnieje możliwość realizacji kursów dla uczniów zarówno dających kwalifikacje jak i kończących się nabyciem kompetencji. Zasadność realizacji poszczególnych kursów powinna wynikać z diagnozy potrzeb placówki i uczniów oraz zostać uzasadniona we wniosku.
Zgodnie z regulaminem konkursu we wskaźniku produktu „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie” należy wykazywać tylko osoby, które wzięły udział w kursach/szkoleniach, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, natomiast we wskaźniku rezultatu „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia”, należy wykazywać tylko osoby, które w wyniku udziału w kursie/szkoleniu nabyły kwalifikacje.
Do kursów które nie kończą się nabyciem kwalifikacji Wnioskodawca może określić własne wskaźniki.

8.    Czy poniższy zapis oznacza, że beneficjent w ramach konkursu NIE MOŻE prowadzić kursów specjalistycznych związanych z kształceniem pielęgniarek i położnych?
W działaniu XI.3.1 możliwe jest zrealizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla pielęgniarek i położnych, przy czym forma kursów musi spełniać szczegółowe kryterium dostępu nr. 12: Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego jest realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w ramach wymienionych dopuszczalnych form kształcenia wymienia się POZA kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi również:
§ 3 pkt 5 - kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Właśnie do tego rodzaju kursów zaliczyć kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, doprecyzowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016r. a także programami kursów narzuconymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (CKPPiP) wg których prowadzone jest kształcenie w formie kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych (programy określają dokładną ilość godzin dydaktycznych, kwalifikacje kadry dydaktycznej, stosowanych form i metod prowadzenia kształcenia itd.). My jako organizatorzy kształcenia jesteśmy wpisani do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, aby móc realizować kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne. Każdy z kursów zakończony jest egzaminem w formie i na zasadach określonych w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dn. 15.07.2011r oraz Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016r.
Dodatkowo zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Jak również kurs kwalifikacyjny zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 12 Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego jest realizowane wyłącznie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie danej kwalifikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zapis oznacza, że w ramach konkursu nie można realizować kursów innych niż wymienione w  § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

9.    Czy w ramach konkursu z Poddziałania XI.3.1 można:
a)    Realizować łącznie, w ramach jednego projektu typ 2 oraz 3, np. Instytucja rynku pracy w partnerstwie z Centrum Kształcenia praktycznego zakłada doposażenie pracowni zawodowych CKP oraz dodatkowo realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla mieszkańców województwa realizowanych zarówno przez CKP jak i inne podmioty
w ramach usług zleconych. Czy tego typu działanie jest możliwe?
b)    Czy w ramach typu 1 można założyć w budżecie projektu dwa rodzaje formy finansowania wynagrodzenia opiekunów stażystów, część opiekunów-10% wynagrodzenia, część refundacja całego wynagrodzenia w związku z analiza, która pokazuje że część wnioskodawców jest w stanie przyjąć na staż jednocześnie grupę stażystów, a część jednego lub dwóch stażystów w jednym czasie?

Ad. 1
Nie ma możliwości łączenia typów projektów.
Projekty w ramach 2 typu mogą realizować szkoły/placówki kształcące w wybranej kwalifikacji na KKZ.
Ad.2
TAK. Zgodnie z regulaminem konkursu koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty
u pracodawcy powinny uwzględniać jedną z opcji:
i. refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. h, przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów;
ii. refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. h, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów);
iii. refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
W przypadku gdy w jednym wniosku zastosowano różne formy finansowania wynagrodzenia opiekunów stażystów w budżecie szczegółowym  koszty te należy wykazać w odrębnych pozycjach oraz
w uzasadnieniu kosztów należy uzasadnić wysokość kosztu oraz wybór konkretnej formy refundacji pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty.

10.    Czy na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły, uwzględniającej rekomendacje otoczenia społeczno-gospodarczego oraz uzasadniającej racjonalność zakupu, kwalifikowalny będzie wydatek na zakup wyposażenia zgodnego z katalogiem KOWEZiU, ale rekomendowanego dla pracowni/zawodu innego niż zawód, w kierunku którego kształci się grupa docelowa danego projektu ?

W związku z pismem Ministerstwa Rozwoju, znak DZF-VII.7510.29.2017.BP, z dnia 18.08.2017 r. informujemy iż istnieje możliwość dokonywania zakupu wyposażenia spoza katalogu opracowanego przez MEN w projektach składanych w odpowiedzi na konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/2017 - Kształcenie zawodowe. W przypadku powyższych zakupów należy brać pod uwagę rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.
Ponadto informuję, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowany katalog jest traktowany jako rekomendacja, przy czym należy kierować się racjonalnością zakupów
i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

11.    Czy w sytuacji, gdy w jednej ze szkół został wprowadzony nowy zawód - technik urządzeń dźwigowych, który nie jest uwzględniony w katalogu KOWEZiU, za kwalifikowalne w projekcie zostanie uznane wyposażenie, zgodne z warunkami realizacji kształcenia w tym zawodzie, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach?

Czy w związku ze zmianami podstawy programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, można wnioskować
o dofinansowanie na zakup wymaganego wyposażenia zgodnie z nową podstawą programową, wynikającą z ww. rozporządzenia MEN?
Czy w przypadku zawodów, dla których od 2018 roku wystąpią zmiany w podstawach programowych kształcenia (dotyczy to m.in. zawodów: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec) możliwe będzie, w projektach składanych w przedmiotowym naborze, zaznaczenie we wniosku przy poszczególnych pozycjach w budżecie „lub inne wyposażenie dostosowane do nowej podstawy programowej"? Czy możliwe będzie późniejsze dopasowanie zakupu wyposażenia wymaganego nową podstawą programową na etapie negocjacji lub w inny sposób ustalony pomiędzy Wnioskodawcą, a IP na etapie opracowywania poszczególnych projektów?

Planując działania w zakresie wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych należy brać pod uwagę rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.

12.    Czy w sytuacji szkoły ze szczególną specyfiką - szkoły zawodowej specjalnej, przysposabiającej do zawodu, kwalifikowalne będą:

  • wydatki na wynagrodzenie, jako opiekuna, osoby wykwalifikowanej (oligofrenopedag) z doświadczeniem terapeutycznym z ramienia szkoły, a nie pracodawcy, dla każdego stażysty?
  • wydatki na sprzęt o parametrach dostosowanych do specyficznych potrzeb szkoły, w przypadku gdy wyposażenie o parametrach rekomendowanych w katalogu KOWEZiU jest niedostępne na polskim rynku lub nieprzydatne w sytuacji danej szkoły?

a) Zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania możliwe jest projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.
W związku z tym, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość zaplanowania dodatkowych kosztów, np. w postaci dodatkowej opieki ucznia specjalnej szkoły zawodowej podczas praktyk zawodowych, pełnionej przez osobę do tego wykwalifikowaną. Jednakże uznanie wskazanych wydatków za kwalifikowalne będzie rozpatrywane indywidulnie, na etapie oceny formalno-merytorycznej, na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, z uwzględnieniem specyfiki projektu, grupy docelowej planowanej do objęcia wsparciem i jej potrzeb.
b) W regulaminie konkursu zostały określone warunki, zgodnie z którymi udzielane jest wsparcie na rzecz wyposażenia/doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych.
W przypadku zakupu wyposażenia o parametrach innych niż określa katalog MEN, przeznaczonego dla specjalnych szkół zawodowych, kwalifikowalność takich wydatków będzie rozpatrywana indywidulanie na etapie oceny formalno-merytorycznej, z uwzględnieniem specyfiki projektu i grupy docelowej. We wskazanym przypadku, rekomenduje się zawarcie we wniosku o dofinansowanie wyczerpującego uzasadnienia racjonalności poniesienia takich wydatków, w odniesieniu do konkretnej grupy docelowej.

13.    Niektóre pozycje stanowiące wyposażenie pracowni zawodowej o parametrach zgodnych z rekomendacjami KOWEZIU, są traktowane na rynku jako sprzęt gospodarstwa domowego, na które sprzedawcy nie udzielą szkole gwarancji ze względu na fakt, że nie będą one przeznaczone do użytku prywatnego. W związku z powyższym w przypadku wystąpienia awarii wiązać się to będzie z kosztami napraw, które musi ponieść placówka. Czy w takiej sytuacji za kwalifikowaine zostanie uznane kupno profesjonalnego wyposażenia do pracowni zawodowej o wyższych parametrach technicznych, na które zostanie udzielona gwarancja przez sprzedawcę?

Zgodnie z regulaminem konkursu istnieje możliwość zakupu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych o parametrach wyższych niż opisane w katalogu, celem realizacji programu nauczania
i osiągnięcia rezultatów projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca planuje w ramach projektu zakup profesjonalnego wyposażenia o wyższych parametrach, kwalifikowalność takiego wydatku oceniana jest indywidualnie w oparciu o treść wniosku, w tym uzasadnienie konieczności poniesienia takiego wydatku, w którym powinna zostać uwzględniona racjonalność i efektywność cenowa poniesienia wydatku, potencjalne korzyści jakie on przyniesie dla uczestników projektu lub beneficjenta, a także rozeznanie cenowe potwierdzone, np. linkami do stron internetowych.

14.    Czy w uzasadnionych przypadkach zostaną uznane za kwalifikowane wydatki wyższe niż te wskazane w Załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu - Wykazie dopuszczalnych stawek towarów i usług? (przykład w załączniku: punkt 1)?

W przypadku gdy wnioskodawca planuje wydatki o wartości wykraczającej ponad stawki określone
w Załączniku 8 - Wykaz maksymalnych stawek towarów i usług, są one oceniane w oparciu o treść uzasadnienia konieczności poniesienia takiego wydatku. W uzasadnieniu wydatku należy uwzględnić racjonalność, efektywność cenową, potencjalne korzyści jakie on przyniesie dla uczestników projektu lub beneficjenta, a także rozeznanie cenowe potwierdzone, np. linkami do stron internetowych
z ofertami szkoleń.
Dopiero na podstawie powyższego oceniana będzie kwalifikowalność wydatków wyższych niż w Załączniku 8 - Wykaz maksymalnych stawek towarów i usług.

15.    Pytanie nr 1: Czy można złożyć w ramach konkursu dwa projekty na jedną szkołę? Jeden projekt dotyczyłby kierunku technik elektronik, drugi projekt dotyczyłby kierunku technik informatyk.

Tak, w uzasadnionych przypadkach można złożyć więcej niż 1 projekt, np. na różne zawody i odrębny zakres projektów.

16.    Pytanie nr 2: Czy możemy do projektów rekrutować uczniów, którzy brali już udział w projekcie w ramach konkursu poprzedniego z tego poddziałania? Uczestniczyli w szkoleniach i stażach zawodowych. Czy uczeń może brać udział dwa razy w stażu?

Tak, istnieje taka możliwość, natomiast należy mieć na uwadze następujące kwestie:
1. Terminy wsparcia z różnych projektów nie mogą się pokrywać (Uczestnik może wziąć udział w takim samym wsparciu tylko raz w obrębie projektu)
2. Rodzaj obecnego wsparcia musi wynikać z diagnozy do aktualnego projektu
3. Zasadność nowego wsparcia w postaci szkoleń, staży trzeba zaplanować w nowym projekcie tak, aby były to nowe kompetencje lub uzupełnienie kompetencji już uzyskanych w poprzednim stażu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
3.3.3     Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie
8)   Uczestnika  biorącego  udział  w  więcej  niż  jednym  projekcie  wspieranym  z  EFS  należy  wykazać w każdym projekcie, w którym otrzymał wsparcie.  
9)   Na  poziomie  pojedynczego  projektu  uczestnika  należy  wykazać tylko  raz  w  danym  wskaźniku
produktu lub rezultatu.   
10)  Uczestnik,  jest  wykazywany  w  kilku  wskaźnikach  (produktu  i  rezultatu)  w  projekcie,  
w  zależności  od  jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów.

17.    Zwracam się z zapytaniem odnośnie konkursu: Nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17.Kryterium premiujące nr 5 (str. 82 Regulaminu) wskazuje:
Organizacja staży lub praktyk w sektorach RIS. Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu określonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014 -2020.
Projekt zakłada działania w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych w sektorach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Łódzkiego (RIS) na podstawie Wykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych.
Czy aby uzyskać punkty premiujące projekt musi założyć objęcie stażami zawodowymi tylko uczniów i nauczycieli z kierunków wpisujących się w sektory zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Łódzkiego (RIS) na podstawie Wykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych?
Czy jeśli wnioskodawca zaplanuje staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli z 2 kierunków wpisujących się w sektory zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Łódzkiego (RIS) na podstawie Wykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych oraz 1 kierunku niewpisującego się w w/w sektory to również uzyska punkty premiujące?

Kryterium organizacja staży lub praktyk w sektorach RIS. dotyczy wyłącznie 1 typu projektu określonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014 -2020. Projekt zakłada działania w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych w sektorach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Łódzkiego (RIS) na podstawie Wykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku.
W ramach przedmiotowego kryterium punkty zostaną przyznane również jeżeli część staży lub praktyk zostanie zorganizowane w sektorach zgodnych z Regionalna Strategią Innowacji Województwa Łódzkiego na podstawie Wykazu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych. Weryfikacja nastąpi na etapie oceny formalno-merytorycznej po zapoznaniu się z całością zapisów wniosku o dofinansowanie.

18.    Czy wynagrodzenie za staż i wyposażenie stanowiska stażowego są to pozycje budżetowe odrębne?

Tak, wynagrodzenie za staż i wyposażenie stanowiska stażowego są to oddzielne pozycje budżetowe.

19.    Czy szkolenia kadry mogą się odbyć w innym województwie, ponieważ nie ma tych szkoleń w woj. łódzkim?

W uzasadnionych przypadkach szkolenia kadry mogą odbywać się w innym województwie. Uzasadnieniem takiego działania może być brak oferty szkoleniowej na terenie województwa.  

20.    Czy koszty delegacji na te szkolenia mogą być pokryte z kosztów bezpośrednich czy z kosztów pośrednich?

Dodatkowe koszty związane z realizacja szkoleń poza miejscem zamieszkania są kosztem bezpośrednim związanym z danym zadaniem merytorycznym.

21.    Rekomendowane wyposażenie pracowni zawodowej MEN nie uwzględnia wymogów nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Czy koszty modernizacji pracowni montażu układów elektronicznych o stanowiska obróbki mechanicznej będą kosztami kwalifikowalnymi?

W związku z pismem Ministerstwa Rozwoju, znak DZF-VII.7510.29.2017.BP, z dnia 18.08.2017 r. informujemy iż istnieje możliwość dokonywania zakupu wyposażenia spoza katalogu opracowanego przez MEN w projektach składanych w odpowiedzi na konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/2017 - Kształcenie zawodowe. W przypadku powyższych zakupów należy brać pod uwagę rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.
Ponadto informuję, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowany katalog jest traktowany jako rekomendacja, przy czym należy kierować się racjonalnością zakupów i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

22.    Czy utworzyć Pracownię Rysunku technicznego? (KOWEZIU 2013 – nie uwzględnia nowej podstawy programowej 2017)

Jw.

23.    Czy można zamiast komputerów stacjonarnych zakupić tablety w pracowni komunikacji w języku obcym?

Zakupy w ramach wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dokonywane są zgodnie  
z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.
Ponadto informuję, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowany katalog KOWEZiU jest traktowany jako rekomendacja, przy czym należy kierować się racjonalnością zakupów i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

24.    Czy kursy wielostopniowe należy traktować, jako całość, czy każdy kurs oddzielnie?

Kursy stanowiące pełny etap kształcenia zakończone uzyskaniem certyfikatu traktowane są jako oddzielne szkolenia.

25.    8. W załączniku nr 1. przy wskaźnikach rezultatu pierwsza pozycja w liście rozwijanej brzmi : "Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia" .
1. Czy ten wskaźnik dotyczy uczniów/uczennic czy uczniów + nauczycieli?
2. W regulaminie  konkursu Nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 - wersja 2 w definicjach  str. 7 są podane następujące definicje:
kwalifikacja – to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.
kompetencja – to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
Mam problem z wpisaniem prawidłowych wartości, ponieważ moim zdaniem kwalifikacje zdobędą osoby kończące studia podyplomowe lub zdające egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji zawodowej.
Natomiast udział w szkoleniach, kursach kończących się certyfikatami uznaje nabyte kompetencje.

Wskaźnik „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie„ dotyczy wszystkich osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia, zarówno uczniów jak i  nauczycieli.
Zgodnie z regulaminem konkursu we wskaźniku produktu „Liczba osób uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia w programie„ należy wykazywać tylko osoby, które wzięły udział w kursach/szkoleniach, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, zorganizowanych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji). Osoby kończące studia podyplomowe wykazywane są we wskaźniku „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”
Oceny czy dany kurs szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji czy kompetencji należy dokonywać zgodnie z załącznikiem 15 do regulaminu konkursu „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS”.

 
Top