Pytania i odpowiedzi związane z konkursem dotyczącym powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 14.02.2017 r.

Czy jako wkład własny mogą wniesione być środki trwałe, które zostały zakupione z wcześniej otrzymanych dotacji?

Zgodnie z zapisami części 3.1-wkład własny Regulaminu Konkursu nie jest możliwe wykazanie wkładu własnego niepieniężnego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat w przypadku nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

W przypadku wnoszenia do projektu wkładu własnego w postaci finansowej środki na ten cel pozyskane mogą być przez podmiot będący Wnioskodawcą z innych programów krajowych/regionalnych/ lokalnych, pod warunkiem, że zasady realizacji tych programów nie zabraniają wnoszenia ich środków do projektów EFS (zagrożenie podwójnym finansowaniem wydatków).

Czy w obecnym konkursie możliwe jest złożenie tylko 2 wniosków przez jednego wnioskodawcę?

Tak.  W obecnym Konkursie obowiązuje nowe bezwarunkowe szczegółowe kryterium dostępu -  Maksymalna liczba złożonych wniosków. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, bądź partnera maksymalnie 2 razy w ramach danego konkursu.


Czy mogę złożyć 2 wnioski, jako wnioskodawca i 2 jako partner?

Nie. Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski, bez względu na to, czy występuje w charakterze beneficjenta, czy partnera.
W przypadku wpływu do IOK  więcej niż dwóch wniosków, w których występuje dany podmiot jako beneficjent lub partner Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski.


Czy mogę rozpocząć funkcjonowanie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

Żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. organów wnioskodawca zobligowany jest do wpisu placówki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych traktowane jest jako nieprawidłowość i podlega zgodnie z art. 60 ustawy Kodeks wykroczeń karze ograniczenia wolności albo grzywny.


Czy składając wniosek o dofinansowanie projektu konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Zatem na etapie aplikowania nie ma takiego wymogu.  
W związku natomiast z faktem, iż wg art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. IZ RPO rekomenduje dokonanie przedmiotowego wpisu w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Dotyczy to w szczególności  osób fizycznych prowadzących działalność oświatową (np. przedszkola niepubliczne) oraz fundacji i stowarzyszeń.

Artykuły powiązane

 
Top