Poddziałanie XI.1.4. Kształcenie ogólne - Miasto Łódź

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 12.01.2017 r.


Informujemy o wydłużeniu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nabór będzie prowadzony do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Tym samym zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursu.

pdfOpis wprowadzonych zmian207.42 KB

Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 05.07.2017

Pierwotne wersja załączników, oraz wersje po zmianach ujęte zostały w „belce" „Niezbędne dokumenty"


Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego dnia 30 maja 2017 r.

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

  • Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020,
  • Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej,
  • Załącznik nr 8 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług,
  • Załącznik nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK oraz Załącznik nr 8b - Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej, które zostały zastąpione jednym  Załącznikiem nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych,
  • Załącznik nr 15 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17.

Pierwotne wersja załączników, oraz wersje po zmianach ujęte zostały w „belce" „Niezbędne dokumenty"Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17 na projekty rewitalizacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu jest dostępny na poniższej stronie internetowej oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

 

 

Status naboru

 
Top