Wydłużenie naboru wniosków w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego - Miasto Łódź

Data publikacji: 05.07.2017 r.

Informujemy o wydłużeniu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nabór będzie prowadzony do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Tym samym zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursu.

pdfOpis wprowadzonych zmian207.42 KB

Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 05.07.2017

 
Top