Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego - Miasto Łódź

Data publikacji: 26.06.2017 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego dnia 30 maja 2017 r.


Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

  • Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020,
  • Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej,
  • Załącznik nr 8 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług,
  • Załącznik nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK oraz Załącznik nr 8b - Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej, które zostały zastąpione jednym  Załącznikiem nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych,
  • Załącznik nr 15 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 26.06.2017

Poniżej publikujemy listę dokumentów określających zmiany.

pdfWykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17336.64 KB
pdfRegulamin konkursu nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17 wersja 2.01.16 MB
xlsZałącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 20201.49 MB
docxZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020292.13 KB
docZałącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej418.5 KB
docZałącznik nr 8 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług107 KB
pdfZałącznik nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych212.95 KB
pdfZałącznik nr 8b - Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole podstawowej630.38 KB
pdfZałącznik nr 8c - Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w gimnazjum193.27 KB
pdfZałącznik nr 8d - Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole ponadgimnazjalnej zakres podstawowy134.54 KB
pdfZałącznik nr 8e - Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole ponadgimnazjalnej zakres rozszerzony254.01 KB
docxZałącznik nr 15 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego48.25 KB

 
Top