Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany do definicji i listy wskaźników RPO WŁ

W dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 244/17, w której zmiany dotyczą:

 • w Osi Priorytetowej I  Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy:
  - dodania do monitorowania wskaźników Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu infrastruktury  B+R wspartej w ramach projektu, Liczba realizowanych planów prac badawczo,
  - rozwojowych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury B+R
  - zmiany definicji wskaźników Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CO26), Liczba wspartych laboratoriów badawczych, Wzrost przychodów ze źródeł prywatnych celem ich doprecyzowania i dostosowania do potrzeb potencjalnych wnioskodawców;
 • w Osi Priorytetowej III Transport:
  - ujednolicenia zapisów SZOOP z zapisami przedmiotowego wykazu definicji w zakresie nazwy wskaźnika produktu Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych;
 • w Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska:
  - klasyfikacji wskaźnika Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CO20) z „produktu” na „rezultat” celem dostosowania do WLWK;
 • w Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych
  - klasyfikacji wskaźnika Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API z „rezultatu” na „produkt” celem dostosowania do WLWK,
  - doprecyzowania definicji wskaźników Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego, Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.

Zapisy w pozostałych Osiach:

 • IV Gospodarka niskoemisyjna;
 • VIII Zatrudnienie;
 • IX Włączenie społeczne;
 • XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; nie uległy zmianie i  obowiązują w wersji przyjętej przez Uchwałę Nr 1170/16 ZWŁ z dnia 28 września 2016 r.,
  natomiast w Osiach:
 • II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
 • VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 
 • X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie nie uległy zmianie i obowiązują w wersji przyjętej przez Uchwałę Nr 1675/16 ZWŁ z dnia 16 grudnia 2016  r.

Poniżej zamieszczone są obowiązujące wersje wskaźników i ich definicje.

pdfOś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy417.21 KB
pdfOś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka480.28 KB
pdfOś Priorytetowa III Transport421.62 KB
pdfOś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna525.15 KB
pdfOś Priorytetowa V Ochrona środowiska529.89 KB
pdfOś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu404.45 KB
pdfOś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych493.25 KB
pdfOś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 304.85 KB
pdfOś Priorytetowa IX Włączenie społeczne400.43 KB
pdfOś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie346.66 KB
pdfOś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności260.93 KB

 

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od: 2016-12-16
 • Temat dokumentu: Realizacja projektów
 • Rodzaj dokumentu: Programowe

Artykuły powiązane

 
Top