Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dniu 27 stycznia 2022 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą C(2022) 603 zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zmiany programu są stosowane od dnia 8 lutego 2022 r. tj. od daty notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej.
Wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.
Przyjęcie zmiany RPO WŁ 2014-2020 związane jest w szczególności z uzupełnieniem alokacji programu o dodatkowe środki REACT-EU – pochodzące z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy, które zapewniają pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Ponadto dokonano realokacji środków i zmian we wskaźnikach w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2022-02-10
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top