Przyjęcie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2 marca 2018 r. mocą Uchwały nr 276/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie zmian dotyczących elementów objętych decyzją  Komisji Europejskiej jest stosowany od dnia 30 maja 2018 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej C(2018) 3236 final. W przypadku pozostałych zmian RPO WŁ na lata 2014-2020 jest stosowany od dnia 2 marca 2018 r., tj. od dnia wejście w życie uchwały nr 276/18 Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wydatki kwalifikowalne w wyniku zmiany programu kwalifikowalne są od dnia 2 marca 2018 r., tj. od dnia przedłożenia do Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WŁ na lata 2014-2020.

Przyjęcie zmiany RPO WŁ na lata 2014-2020 związane jest w szczególności z koniecznością doprecyzowania, uszczegółowienia zapisów oraz wprowadzenia korekt wynikających ze zmiany Umowy Partnerstwa, a także dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych.

pdfRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-20206.62 MB

pdfOpis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020345.84 KB


W dn. 2 marca 2018 r. mocą Uchwały nr 276/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie zmian dotyczących elementów objętych decyzją  Komisji Europejskiej jest stosowany od dnia 30 maja 2018 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej C(2018) 3236 final. W przypadku pozostałych zmian RPO WŁ na lata 2014-2020 jest stosowany od dnia 2 marca 2018 r., tj. od dnia wejście w życie uchwały nr 276/18 Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wydatki kwalifikowalne w wyniku zmiany programu kwalifikowalne są od dnia 2 marca 2018 r., tj. od dnia przedłożenia do Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WŁ na lata 2014-2020.

Przyjęcie zmiany RPO WŁ na lata 2014-2020 związane jest w szczególności z koniecznością doprecyzowania, uszczegółowienia zapisów oraz wprowadzenia korekt wynikających ze zmiany Umowy Partnerstwa, a także dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-03-02
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top