Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

20 lutego 2020 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą C(2020) 1100 zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zmiany programu są stosowane od 21 lutego 2020 r. tj. od daty notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany RPO WŁ na lata 2014-2020 zatwierdzonej ww. decyzją KE, są kwalifikowalne od 19 listopada 2019 r., tj. od dnia przedłożenia do Komisji Europejskiej wniosku o zmianę programu.

Przyjęcie zmiany RPO WŁ na lata 2014-2020 związane jest w szczególności z koniecznością doprecyzowania, uszczegółowienia zapisów, a także dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-02-20
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top