Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dniu 27 maja 2021 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą C(2021) 3916 zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zmiany programu są stosowane od dnia 28 maja 2021 r. tj. od daty notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej.

Wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Przyjęcie zmiany RPO WŁ 2014-2020 związane jest w szczególności z koniecznością doprecyzowania, uszczegółowienia zapisów, a także dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach w celu realizacji działań służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu, zwalczaniu epidemii COVID-19 oraz wsparciu podmiotów negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2021-05-28
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top