Wyjaśnienie do kryterium „Realizacja projektu zakończy się do 30.06.2023 r.

Data publikacji: 19.03.2021 r.

Zgodnie z kryterium „Realizacja projektu zakończy się do 30.06.2023 r.” projekt musi zostać zrealizowany do 30.06.2023 r. Przedłużenie realizacji projektu poza ten termin jest możliwe w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Możliwe jest także zastosowanie innych przesłanek, uzasadniających przedłużenie realizacji projektu poza ten termin (wskazanych w pkt 2 i 3 w kryterium), ale tylko wówczas, gdy wnioskodawca wykaże w złożonym w naborze wniosku o dofinansowanie, że w harmonogramie realizacji projektu uwzględniono możliwe opóźnienia wynikające ze zdiagnozowanych ryzyk. Jednocześnie w kryterium wskazano, że przy przygotowywaniu harmonogramu realizacji projektu wnioskodawca powinien uwzględnić możliwe do przewidzenia ryzyka, wpływające na okres realizacji projektu, takie jak m.in. czasochłonny proces wykonania ekspertyz, uzyskania opinii, pozwoleń, opóźnienia w wyborze wykonawcy, czy realizacji robót budowlanych.

W związku z powyższym harmonogram musi być wynikiem przeprowadzonej oceny ryzyk, które mogą mieć wpływ na okres realizacji projektu. W oparciu o tę ocenę są wskazywane terminy realizacji zadań w harmonogramie i z oceny tej musi jednoznacznie wynikać, że mimo ewentualnych opóźnień, spowodowanych wystąpieniem zidentyfikowanych ryzyk, projekt zakończy się do 30.06.2023 r.

Przedłużenie okresu realizacji projektu poza 30.06.2023 r. będzie możliwe tylko, gdy mimo uwzględnienia w harmonogramie opóźnień związanych z ryzykami, wystąpią zdarzenia wymienione w kryterium:

  • inne zdarzenie niemożliwe do przewidzenia lub o małym stopniu prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji w świetle obiektywnej oceny wydarzeń, które nie zostało zawinione przez podmiot, odpowiedzialny za realizację projektu
  • zdarzenie przewidziane przez wnioskodawcę podczas oceny ryzyk i uwzględnione w harmonogramie realizacji projektu, które wystąpiło w większym wymiarze niż przewidział wnioskodawca, ale nie z winy podmiotu, odpowiedzialnego za realizację projektu.

Biorąc pod uwagę złożoność procesu inwestycyjnego, niezwykle ważne jest bieżące informowanie, na etapie realizacji projektu, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej (w ramach składanych wniosków o płatność lub odrębnej korespondencji) o problemach, które mogą się pojawić i prowadzić do opóźnień w terminowym zakończeniu realizacji projektu. Podstawą do wydłużenia realizacji inwestycji będzie analiza zgłoszonego problemu w kontekście informacji zawartych w złożonym wniosku o dofinansowanie, w tym w przeprowadzonej analizie ryzyka. Każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Artykuły powiązane

 
Top