Pytania i odpowiedzi do konkursu w ramach poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 04.03.2021 r.

Pytanie 1

W ramach kryterium "Wpływ projektu na wzrost popytu na usługi kulturalne" należy podać wartość wyjściową sprzed realizacji projektu dot. liczby osób korzystających (widzów, słuchaczy, zwiedzających itp.) z oferty obiektów instytucji kultury lub zabytków objętych inwestycją. Czy należy przyjąć dane roczne z 2020r. czy 2019?

Odpowiedź 1

W ramach przedmiotowego kryterium powinno się przedstawić najnowsze dane statystyczne. Jednocześnie z uwagi na specyfikę roku 2020 (wstrzymanie działalności instytucji kultury), w przypadku projektów dotyczących obiektów już funkcjonujących wskazane jest wykazanie danych statystycznych z roku 2019 (tj. danych obrazujących popyt na usługi danej instytucji kultury w normalnym trybie jej funkcjonowania). W przypadku nowo utworzonych obiektów kulturalnych brana będzie pod uwagę przewidywana liczba osób, które w ciągu jednego roku (liczonego od momentu zakończenia inwestycji) skorzystają z usług kulturalnych utworzonego obiektu (osoby/rok).

Pytanie 2

Czy, aby udowodnić spełnienie kryterium "Projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi z EFS", należy obligatoryjnie przedłożyć umowy o dofinansowanie zawarte w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ze środków EFS lub kopię dokumentu potwierdzającego, że projekt został wybrany do dofinansowania w ramach EFS?

Odpowiedź 2

Kryterium „Projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi z EFS” ocenia komplementarność projektu z działaniami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (wyłącznie w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020), które wspólnie prowadzą do realizacji określonego celu. Uzupełniające działania mogą być realizowane w ramach cross-financingu lub też w ramach projektu, który został już wybrany do dofinansowania z EFS tzn. znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania lub podpisana została umowa o jego dofinansowanie – warunek musi być spełniony najpóźniej w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Uzupełnianie się projektów w dążeniu do osiągnięcia określonego celu może polegać np. na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektów do tej samej grupy docelowej, uzależnieniu realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd.
W zawiązku z powyższym, nie jest konieczne przedłożenie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ze środków EFS lub kopii dokumentu potwierdzającego, że projekt został wybrany do dofinansowania w ramach EFS, jeśli planują Państwo wykazać tą komplementarność w ramach cross-financingu.

Pytanie 3

Czy w typie projektu b) "Roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyłączeniem budowy nowego budynku w określonym miejscu oraz odbudowy), zakup wyposażenia dla instytucji kultury", konieczne jest realizowanie robót budowlanych, czy też o dofinansowanie może ubiegać się projekt obejmujący wyłącznie zakup wyposażenia dla instytucji kultury?

Odpowiedź 3

Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Poddziałania VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, typ projektu b) zakłada zarówno roboty budowalne w instytucjach kultury, jak również zakup wyposażenia dla instytucji kultury. Zatem zgodnie z tym zapisem możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na zakup wyposażenia dla instytucji kultury bez konieczności realizacji robót budowlanych. Należy jednak pamiętać, że zakupione wyposażenie musi służyć prowadzaniu działalności kulturalnej.

Pytanie 4

Jeżeli w typie b), konieczne są roboty budowlane, to czy wystarczające będzie uwzględnienie prac związanych z zagospodarowaniem terenu (na cele działalności kulturalnej), czy też roboty budowalne muszą być realizowane w budynku instytucji kultury?

Odpowiedź 4

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz Zasad kwalifikowalności wydatków (zał.nr 5 do SzOOP) w ramach typu projektu b) nie przewiduje się prac związanych z zagospodarowaniem terenu – jest to w całości koszt niekwalifikowalny. Tego typu przedsięwzięcia mogą być realizowane tylko jako uzupełnienie działań (element projektu) w ramach typu projektu a).
Wydatki związane z zagospodarowaniem otoczenia dotyczą wyłączenie typu projektu a), pod warunkiem, że otoczenie wokół zabytku jest również wpisane do rejestru zabytków.

Pytanie 5

Czy w typie b) wystarczające będzie uwzględnienie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji (np. elektrycznej, teleinformatycznej itp.)? Czy możliwe jest uwzględnienie prac termomodernizacyjnych, bądź związanych z wykonaniem instalacji OZE (fotowoltaika, pompy ciepła)?

Odpowiedź 5

Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) dla typu projektu b) w odniesieniu do zadanego pytania kwalifikowane będą:

  • koszty związane z robotami budowlanymi w obiektach instytucji kultury np. wydatki związane z pracami ziemnymi, budowlano-montażowymi, instalacyjnymi, termomodernizacją, przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu oraz odbudowy),
  • wydatki związane z zakupem wyposażenia dla instytucji kultury związanego z prowadzaniem działalności kulturalnej.

W ramach typu b) kwalifikowane będą również m.in. „wydatki na energooszczędne rozwiązania techniczne lub technologiczne w obiekcie”, ale wyłącznie jako element projektu.

Pytanie 6

Czy w ramach przedmiotowego naboru dopuszczalna jest realizacja projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy?

Odpowiedź 6

Tak, w ramach przedmiotowego naboru możliwa jest realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj", w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z zapisami kryteriów wyboru projektów inwestycja powinna zakończyć się do 30 czerwca 2023 r.

Pytanie 7

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, projekty wsparte w ramach działania muszą być zgodne z Programem rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020. Czy wystarczające będzie, jeżeli projekt będzie wpisywał się w cel i założenia Programu, czy też konieczne jest ujęcie projektu w Bazie projektów zgłoszonych w ramach Programu Rozwoju Kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 (PRK)?

Odpowiedź 7

Projekty wsparte w ramach działania muszą być zgodne z Programem rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 co oznacza, że projekt co najmniej wpisuje się w cel i założenia Programu. Projekty wsparte w ramach poddziałania muszą wynikać z przeprowadzonej analizy popytu, wskazującej, że ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia trwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, szczególnie w aspekcie wpływu projektu na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz na całoroczną aktywność gospodarczą.

Artykuły powiązane

 
Top