Pytania i odpowiedzi do konkursu w ramach poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 12.03.2021 r.

Pytanie 8

Kryterium merytoryczne nr 6 pn. "Wpływ projektu na wzrost popytu na usługi kulturalne". Jak należy liczyć zwiększoną liczbę osób (widzów, słuchaczy, zwiedzających itp.) korzystających z oferty obiektów instytucji kultury lub zabytków objętych inwestycją. Czy w przypadku, gdy w obiekcie instytucji kultury, w wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną nowe cykliczne zajęcia, spotkania, warsztaty (np. dla seniorów, młodzieży), które obecnie nie są realizowane, jako zwiększoną liczbę osób korzystających z efektów projektu należy liczyć osoby uczestniczące w poszczególnych spotkaniach? Na przykład: nowe spotkanie organizowane będzie raz w miesiącu i uczestniczyć będzie w nim 20 osób. Czy to oznacza, że we wzroście popytu należy uwzględnić liczbę 12x20= 240 osób (przewidywana liczba odwiedzających na rok po zakończeniu projektu)? Co w przypadku dotychczasowej oferty? Na przykład: przed rozpoczęciem realizacji projektu liczba wypożyczeń w bibliotece wynosiła 50 000. Po realizacji projektu, w wyniku wprowadzonych nowych rozwiązań, szacuje się, że liczba wypożyczeń wzrośnie do 55 000, czyli o 10%. Czy też może nie należy liczyć wypożyczeń, a liczbę czytelników aktywnie wypożyczających?

Odpowiedź 8

Kryterium merytoryczne punktowe "Wpływ projektu na wzrost popytu na usługi kulturalne" ma na celu ocenę powiązania wpływu interwencji podejmowanej w ramach projektu na zwiększenie liczby osób korzystających z efektów projektu - w jakim stopniu realizacja projektu zwiększy liczbę osób korzystających (widzów, słuchaczy, zwiedzających itp.) z oferty obiektów instytucji kultury lub zabytków objętych inwestycją. Ocenie podlegać będzie powiązanie między planowanymi działaniami a ich wpływem na zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Możliwe jest liczenie zwiększenia liczby osób m.in. poprzez liczenie zwiększonej liczby uczestników w spotkaniach (jako zwiększonej liczby osób korzystających z oferty instytucji), które mogą się odbyć dzięki realizacji projektu w danej instytucji. Zgodnie z opisem kryterium brane pod uwagę będą: planowany roczny procentowy wzrost liczby korzystających z rezultatów projektu na rok po jego zakończeniu – w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu.

Pytanie 9

Kryterium merytoryczne nr 10 pn. "Zastosowanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania obiektów/instytucji"- w ramach kryterium oceniane będzie zastosowanie m. in. rozwiązań ekonomicznych, mających na celu poprawę funkcjonowania obiektów/ instytucji oraz obniżenie kosztów ich utrzymania na rzecz wzrostu wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną. Co należy rozumieć przez rozwiązania ekonomiczne?

Odpowiedź 9

Ocena spełnienia kryterium merytorycznego punktowego "Zastosowanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania obiektów/instytucji" dokonywana jest każdorazowo w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, które odnoszą się do praktyki funkcjonowania konkretnego obiektu / instytucji. W każdym bowiem przypadku rozwiązania mające na celu poprawę funkcjonowania obiektu / instytucji oraz obniżenie kosztów ich utrzymania na rzecz wzrostu wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną będą inne, zaś podstawą do wprowadzenia usprawnień są obecne praktyki zarządcze. Kluczowe w ocenie tego kryterium jest zatem opisanie obecnej praktyki oraz planowanych rozwiązań, wraz z podkreśleniem sposobu ich oddziaływania na funkcjonowanie instytucji. Nie ma zamkniętego katalogu działań, które mogą zostać przypisane do pojęcia "rozwiązania ekonomiczne", zaś samo sformułowanie określa zarówno działania o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym.

Pytanie 10

Kryteria merytoryczne punktowane nr 11 i 12 dotyczą typu projektu nr 1, czyli obiektów zabytkowych. Czy to oznacza, że w przedmiotowym naborze preferowane są projekty dotyczące zabytków, a projekty obejmujące obiekty nie zabytkowe na starcie tracą szanse na uzyskanie 7 punktów?

Odpowiedź 10

Kryteria merytoryczne "Projekt zgodny z Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami" oraz "Wpływ projektu na przywrócenie do świetności obiektów zabytkowych" mają zastosowanie do oceny wszystkich projektów, składanych w ramach naboru w ramach poddziałania VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. Mają na celu dodatkowe wsparcie dla projektów, których realizacja jest związana z obiektami zabytkowymi.

Pytanie 11

Czy projekt ubiegający się o dofinansowanie musi być projektem rewitalizacyjnym i musi spełniać kryterium "Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji (jeśli dotyczy)"?

Odpowiedź 11

Projekt ubiegający się o dofinansowanie nie musi być projektem rewitalizacyjnym.

Pytanie 12

Jeżeli projekt realizowany jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj", jak należy liczyć kryterium "Stopień przygotowania projektu do realizacji"?

Odpowiedź 12

Kryterium „Stopień przygotowania projektu do realizacji" służy ocenie stopnia przygotowanie projektu do wdrożenia po ewentualnym podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. W ramach oceny merytorycznej badane jest w szczególności:

  • zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/ posiadanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ posiadanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 pkt.,
  • posiadanie pozwolenia na budowę – 1 pkt.,
  • posiadanie dokumentacji przetargowej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 1 pkt.,
  • posiadanie innych wymaganych prawem dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia danego typu (np. pozwolenia konserwatora/ zalecenia/ wytyczne konserwatorskie wydane przez konserwatora zabytków (jako część programu funkcjonalno-użytkowego), wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne) – 1 pkt.

Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 13

Czy w ramach naboru dla poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury możliwe jest kwalifikowanie remontu zabytkowego mostu? Zgodnie ze wskazanymi typami projektu, kwalifikowalne będą w ramach typu 1: „prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im takich funkcji”. Co należy rozumieć przez pojęcie „funkcje kulturalne”?

Odpowiedź 13

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego efekty realizacji składanych projektów w ramach poddziałania VI.1.2 powinny prowadzić do zwiększonej partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego (w tym obszaru objętego projektem) oraz turystów w oparciu o rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury. W wyniku realizacji projektu powinno nastąpić podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu poprzez wyeksponowanie cennych obiektów kulturowych i ich zbiorów oraz poszerzenie oferty usług kulturalnych województwa, budujących tożsamość regionalną.
Wskazany typ projektu: „prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im takich funkcji” oznacza, że w wyniku realizacji inwestycji zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, zachowa swoje funkcje kulturalne (np. funkcję muzeum, galerii, kina, teatru, domu/ ośrodka kultury) lub nabędzie takie funkcje po realizacji projektu (zabytkowy budynek zostanie przeznaczony do pełnienia wskazanych funkcji).
Należy pamiętać także, że projekty wsparte w ramach działania muszą wynikać z przeprowadzonej analizy popytu, wskazującej, że ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia trwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, poprzez rozwój zasobów dziedzictwa kulturowego, szczególnie w aspekcie wpływu projektu na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, oraz na całoroczną aktywność gospodarczą.
Ponadto, należy mieć na uwadze, że projekty wsparte w ramach działania muszą być zgodne z Programem rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020.
Zgodność planowanej inwestycji z typem projektu będzie stanowić przedmiot oceny dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę i to Komisja Oceny Projektów podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie.

Artykuły powiązane

 
Top