Zmiana uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu na dziedzictwo kulturowe i infrastrukturę kultury

Data publikacji: 08.08.2019 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 4 408 257,72 PLN Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do Gminy Pajęczno, której projekt znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 1195/18 z dnia 29.08.2018 r.), czy nadal wyraża chęć uzyskania dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.06.01.02-10-0006/17 pn. „Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie” na obniżonym poziomie dofinansowania. Wnioskodawca z uwagi na brak ważnego pozwolenia na budowę dla przedmiotowego projektu zrezygnował z przyjęcia dofinansowania.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwróciła się do Gminy Wieluń, znajdującej się na drugim miejscu listy rezerwowej, o wyrażenie zgody na otrzymanie dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.06.01.02-10-0018/17 pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej. Gmina Wieluń wyraziła chęć uzyskania dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały, oraz Załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

Lista projektów

Lista rezerwowa

Artykuły powiązane

 
Top