Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 28.09.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin składania wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 13 października 2017 r.

Artykuły powiązane

 
Top