Pytania i odpowiedzi związane z konkursem dotyczącym konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników cz. III

Data publikacji: 03.03.2017 r.

18. Zgłaszam błąd w funkcjonowaniu formularza do trwającego obecnie konkursu 10.2.1. Budżet projektu nie wylicza pomocy de minims, tj. nie zlicza wydatków oznaczonych jako pomoc de minimis w szczegółowym budżecie do ostatniego wiersza tabeli „budżet szczegółowy” pn. „Wydatki objęte pomocą de minimis”. To samo dotyczy wydatków oznaczanych jako pomoc publiczna.

Wskazany błąd dotyczy formuły zawartej w arkuszu Excel, który jest aplikacją bazową Formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

W związku z tym, że wskazany problem wynika z nieprawidłowego działania narzędzia przygotowanego przez Instytucję Organizującą Konkurs, błąd, na który zwrócił Pan uwagę w swoim mailu nie będzie miał wpływu na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego.

Z uwagi na to, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 rozpoczął się w dniu 28.02.2017 r. i będzie trwał do 14.03.2017 r., a także mając na uwadze fakt, iż część projektów jest już na zaawansowanym etapie przygotowywania (pisania) wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, IZ RPO WŁ podjęła decyzję, że na obecnym etapie nie będzie zmieniać Formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego obowiązującego w ramach ww. konkursu.

W chwili obecnej IZ RPO WŁ rekomenduje następujące rozwiązanie zaistniałej sytuacji:

  • w Szczegółowym budżecie projektu (część VI formularza – arkusz 8) proszę wskazać (oznaczyć) wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną / pomocą de minimis (w kolumnie „Pomoc publiczna(T/N) oraz „Pomoc de minimis (T/N)),
    a następnie
  • w Uzasadnieniu kosztów (cześć VII formularza – arkusz 9) w poz. 11 Metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną ( w tym wnoszonego wkładu) oraz pomoc de minimis (pole obligatoryjne – Wnioskodawca uzasadnia występowanie albo brak występowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w projekcie), proszę wskazać sumę pozycji oznaczonych jako pomoc publiczna oraz sumę pozycji oznaczonych jako pomoc de minimis, a także uzasadnić występującą pomoc publiczną/de minimis.

Powyższe rozwiązanie zaistniałej sytuacji nie zwalnia Beneficjenta z pozostałych obowiązków nałożonych przez Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X i XI Wersja 5.0 w odniesieniu do części VII Formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

 
Top