Pytania i odpowiedzi związane z konkursem dotyczącym konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników cz. I

Data publikacji: 23.02.2017 r.


1.    Proszę o wskazanie katalogu kosztów bezpośrednich możliwych do poniesienia w ramach konkursu.

W ramach konkursu Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 nie przewidziano odrębnego dokumentu stanowiącego katalog kosztów bezpośrednich możliwych do poniesienia w ramach konkursu.
Koszty bezpośrednie w ramach projektu każdorazowo powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków
i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Koszty bezpośrednie są to koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu (zadania merytoryczne wraz z odpowiednim limitem kosztów, które zostaną poniesione na ich realizację).

2.    W Regulaminie dla Operatora...wskazano, iż do obowiązku Operatora należy: "zapewnienie obsługi MŚP, gwarantującej powszechny i równy dostęp wszystkim zainteresowanym do informacji o PSF WŁ, tj. indywidulane konsultacje, w ramach których przedsiębiorca otrzyma pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych do systemu;"
Czy w związku z powyższym w ramach kosztów bezpośrednich zaplanowane mogą być wydatki na wynagrodzenie osób zapewniających pomoc w wypełnianiu dokumentów - prowadzących indywidualne konsultacje?

Zgodnie z Regulaminem konkursu Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 (s. 31):
W ramach niniejszego konkursu ze względu na specyfikę projektów operatorskich, IOK dopuszcza wykazanie poniższych kosztów jako bezpośrednich:  
Koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) osób wykonujących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przedsiębiorcami (w tym koszty delegacji, dojazdu, doradztwa) jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy zgłoszeniowych, wypełnieniu umowy.
Od momentu podpisania umowy wsparcia z danym przedsiębiorstwem kontakt z danym MSP stanowi koszty pośrednie i dla rozgraniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich obsługą MSP po podpisaniu umowy powinien zajmować się inny personel, który nie uczestniczył w rekrutacji i był finansowany z kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób zajmujących się pozyskiwaniem przedsiębiorstw są kosztami pośrednimi.

3.    Czy  w ramach kosztów bezpośrednich można założyć wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu, który kontrolował będzie usługi rozwojowe, w tym prowadził będzie wizyty monitoringowe oraz wydatki związane z dojazdem specjalisty na kontrole/ wizyty monitoringowe (np. koszt wynajmu samochodu)?

Zgodnie z punktem 3.4 Koszty bezpośrednie Regulaminu konkursu Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17, w ramach kosztów bezpośrednich można założyć koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) kontrolerów usług rozwojowych (w tym koszty bezpośrednio związane z procesem kontroli m.in. koszty delegacji i dojazdu).
Przy czym należy pamiętać, że koszty pracy koordynatora lub kierownika kontroli są kosztami pośrednimi.
Ww. punkt regulaminu nie przewiduje wynagrodzenia Specjalisty ds. monitoringu w  kosztach bezpośrednich.
Wydaje się, że zakres przedstawionych zadań w postawionym pytaniu bardziej adekwatnym byłby dla stanowiska Specjalisty ds. kontroli usług rozwojowych.


4.    Czy założona liczba 4 000 os., które należy objąć wsparciem w programie (szczegółowe kryterium dostępu nr 9) dotyczy pojedynczego projektu, czy też jest wartością dla całego konkursu.

W ramach niniejszego konkursu obowiązuje m.in. następujące szczegółowe kryterium dostępu : „Minimalna liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach projektu” -  zgodnie z definicją kryterium : Do końca 2018 r. minimalna liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie wyniesie 4000. Oznacza to, iż zakładana liczba 4 000 osób dotyczy pojedynczego projektu.

5.    Proszę o informację czy jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie to partner może być operatorem i jednocześnie świadczyć usługi w ramach BUR?


Zgodnie z zapisami Regulaminu dla Operatora stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu: „Operator (Beneficjent)  może być wpisany do BUR i świadczyć usługi rozwojowe dla MŚP na terenie całego kraju, jednak nie może ich świadczyć przedsiębiorcom których obsługuje w ramach projektu”.
Tym samym zarówno Beneficjent jak i Partner, jeżeli  przyjąłby rolę Operatora, nie może świadczyć usług rozwojowych dla uczestników projektu, którego będzie realizatorem.
Ponadto należy zwrócić uwagę na odpowiedni podział zadań pomiędzy Lidera i Partnerów w ramach projektu. Podział zadań w ramach partnerstwa powinien zostać dokonany w taki sposób, aby uwzględniał potencjał każdego z partnerów oraz partnera wiodącego. Udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu.
Jednocześnie w projekcie partnerskim rolę Partnera  Wiodącego pełni Beneficjent i to Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu. Zatem przekazanie partnerowi (niewiodącemu) realizacji działań związanych z pełnieniem funkcji operatora w przypadku niniejszego konkursu może budzić uzasadnione wątpliwości wśród członków Komisji Oceny Projektów co do zasadności takiego partnerstwa. Należy zaznaczyć, iż niniejszy konkurs ma za zadanie wybór Operatora, który będzie dystrybuował wsparcie na terenie całego województwa i jest to kluczowe i w zasadzie główne zadanie w projekcie. Zatem powodzenie realizacji działań przypisanych Operatorowi jest równoznaczne z  powodzeniem realizacji projektu.
W opinii IOK  partnerzy mogą piastować funkcje wspierajcie w projekcie, tak aby w przypadku wycofania Partnera w trakcie realizacji projektu Lider mógł dalej sprawnie realizować zaplanowane działania.

6.    Zwracam się z pytaniem odnośnie Załącznika nr 9: Regulamin dla (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego, w którym wskazano:
Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi, dla:
a. usługi szkoleniowej – 60,00 zł/godz.;
b. usługi doradczej (w tym coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 120,00 zł/godz.;
c. usługi studiów podyplomowych – 20,00 zł/godz."
Czy powyższy limit np. w przypadku szkoleń odnosi się do kwoty za jedną godzinę przypadającą na 1 uczestnika, czy też odnosi się do kwoty za godzinę w odniesieniu do całej grupy biorącej udział w danej usłudze rozwojowej?


Wskazane powyżej limity odnoszą się do jednej godziny usługi rozwojowej przypadającej na jednego uczestnika usługi rozwojowej. Dodatkowo IZ RPO WŁ określiła, iż maksymalny poziom wsparcia w ramach PSF WŁ na jednego pracownika wynosi 7 200 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa). Limit ten odnosi się do jednego pracownika do końca trwania projektu czyli 30 czerwca 2019 roku.

7.    Co w sytuacji gdy dana usługa rozwojowa będzie tańsza niż wartość posiadanych przez MŚP bonów np. 2 godziny szkolenia za łączną kwotę 90zł - czy wówczas uczestnik przekazać ma realizatorowi usługi 2 bony o wartości 60 zł ? Co w sytuacji gdy dana usługa będzie o wartości wyższej niż np. wskazany limit za godzinę usługi szkoleniowej? Czy MŚP pokrywa wówczas nadwyżkę z własnych środków?

Zgodnie punktem V.4  „Regulaminu dla Operatora (Beneficjenta) dotyczącego udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego”, Rozliczenie bonów dokonywane jest do wysokości kosztów rzeczywistych usługi i do wysokości limitu kwotowego za godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej oraz powinno uwzględniać fakt, że koszt usługi rozwojowej może zawierać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.
Powyższy Regulamin dla Operatora zawiera dwa warunki w zakresie możliwości sfinansowania usługi, tj.:
W przypadku wykorzystania bonu rozwojowego przez pracownika MŚP Beneficjent dokonuje rozliczenia bonów w sposób zależny od ceny jednej godziny, do wysokości limitu kwotowego dla danego rodzaju usługi rozwojowej:
a.         cena godziny usługi wyższa od limitu kwotowego – Beneficjent przekazuje Podmiotowi Świadczącemu daną Usługę Rozwojową za każdy bon kwotę do wysokości limitu kwotowego określonego dla tego rodzaju usługi rozwojowej i nie dokonuje zwrotu środków do MŚP;
b.         cena godziny usługi niższa od limitu kwotowego – Beneficjent przekazuje Podmiotowi Świadczącemu daną Usługę Rozwojową za każdy bon faktyczną cenę jednostkową usługi rozwojowej określoną na kopii FV/rachunku, jednocześnie Beneficjent zwraca MŚP nadpłacony wkład w stosunku do faktycznie poniesionego kosztu usługi rozwojowej, na wskazany rachunek.

8.    Czy w ramach naboru wybranych zostanie kilku operatorów czy planowany jest wybór 1 operatora? Ponadto czy są ograniczenia odnośnie minimalnej maksymalnej wartości projektu ? Dodatkowo czy projekt ma być realizowany na terenie całego województwa czy operator może zawęzić obszar realizacji np. do wybranych powiatów?

Dokumentacja konkursowa nie określa liczby Operatorów, którzy zostaną wyłonieni w przedmiotowym naborze. Liczba operatorów zależy od liczby podmiotów spełniających wymogi zawarte w dokumentacji konkursowej oraz od puli dostępnych środków. Niemniej jednak hipotetycznie możliwa jest sytuacja, w której jeden podmiot po ocenie formalno-merytorycznej otrzyma największą liczbę punktów i wykorzysta całą dostępną pulę środków (w sytuacji, gdy jego projekt opiewał będzie na wartość całej dostępnej na konkurs alokacji). Możliwa jest również sytuacja, że wsparcie otrzyma kilku operatorów.
Dokumentacja konkursowa nie określa minimalnej i maksymalnej wartości projektu. Niemniej jednak należy pamiętać, iż jednym z kryteriów jest minimalna liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach projektu i do końca 2018 r. wartość ta ma wynieść minimum 4000 osób, co niewątpliwie uwarunkuje wartość (koszty ogółem) złożonych projektów.
Zgodnie z „Regulaminem dla Operatora (Beneficjenta) dotyczącym udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego” Podmiotowy System Finansowania Województwa Łódzkiego (zwany dalej: PSF WŁ) oznacza system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju MŚP i ich pracowników w województwie łódzkim z wykorzystaniem bonów rozwojowych, oparty na podejściu popytowym. Powyższa definicja oznacza, iż realizowany w ramach PSF WŁ projekt zapewnia pełen dostęp usług i nie ogranicza dostępności do projektu dla wszystkich MSP z województwa łódzkiego.

9.    Zgodnie z treścią dokumentacji konkursowej źródłem całości wkładu własnego (15%) mogą być środki prywatne przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Dodatkowo wsparcie udzielane przedsiębiorstwom w postaci bonów rozwojowych jest dofinansowywane na określonym poziomie, np. 70% wartości usługi. Czy prawidłowe są zatem poniższe założenia?

Całość wkładu własnego Wnioskodawcy finansowana jest ze środków prywatnych przedsiębiorstw objętych wsparciem. W ramach wsparcia oferowane są bony na usługi szkoleniowe i doradcze. Przedsiębiorca objęty wsparciem ponosi zarówno koszt przystąpienia do projektu (wypełnienie wkładu własnego Wnioskodawcy), jak i brakujący koszt usługi szkoleniowej (np. 30%, w przypadku, gdy usługa dofinansowana jest w 70%).
Zgodnie z Regulaminem konkursu (pkt 3.2) wkład własny do projektu może być wnoszony w formie:
1)    niepieniężnej, w tym wkład niepieniężny wnoszony przez stronę trzecią w formie dodatków lub wynagrodzeń, lub
2)    finansowej, np. poprzez:

  •    środki będące w dyspozycji danej instytucji,
  •     środki wpłacane przez podmioty zewnętrzne.

Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego. Istnieje możliwość łączenia różnych form wkładu własnego. W przypadku niewniesienia przez Wnioskodawcę i partnerów wkładu własnego w kwocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu, Instytucja Zarządzająca może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości projektu. Wkład własny, który zostanie rozliczony ponad wysokość wskazaną w umowie o dofinansowanie może zostać uznany za niekwalifikowalny.

Analizując powyższe pytanie Wnioskodawca może zdecydować, iż całość wymaganego wkładu własnego do projektu wniesie ze środków prywatnych od MŚP zgromadzonych jako wkład własny do każdej z usług rozwojowych, w której wezmą udział.

Należy mieć jednak na uwadze, iż zabezpieczenie wkładu w postaci wpłat od przedsiębiorców musi być na bieżąco monitorowane przez beneficjenta. Może się bowiem zdarzyć sytuacja w której beneficjent nie zrekrutuje odpowiedniej liczby osób, lub przedsiębiorcy będą wybierali tańsze szkolenia (w których cena godziny usługi szkolenia będzie niższa od limitu kwotowego), tym samym zakładany do osiągnięcia poziom wkładu może nie zostać osiągnięty.

Wkład własny (w formie pieniężnej) lub jego część może być  także wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

Wnioskodawca powinien wskazać w formularzu wniosku o dofinansowanie w uzasadnieniu dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego w ramach jakich pozycji budżetowych wniesie wkład własny.

10.    Regulamin konkursu (str. 13) precyzuje typy projektów możliwe do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu. Czy Wnioskodawca może wybrać tylko jeden typ projektu, np. dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw?

Zgodnie z Regulaminem konkursu:
W ramach przedmiotowego konkursu możliwe są do realizacji poniższe typy projektów:
1.    wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez realizację usług rozwojowych;
2.    dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw;
3.    wdrażanie zarządzania strategicznego (w tym zarządzania zasobami ludzkimi) i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa (w tym w sytuacjach kryzysowych);
4.    wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej;
5.    zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji*.

Wskazane powyżej typy projektów wpisują się w zakres Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych wybieranych z BUR.  PSF  w województwie łódzkim realizowany jest z wykorzystaniem bonów rozwojowych.
Reasumując, złożony w odpowiedzi na konkurs projekt musi być zgodny z Regulaminem konkursu w szczególności z regulaminem dotyczącym udzielania wsparcia w ramach PSF WŁ (załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu). Zgodnie z zapisami wymienionego dokumentu: PSF WŁ spełnia co najmniej poniższe wymogi:  gwarantuje MŚP możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w BUR, odpowiadających w największym stopniu na jego aktualne potrzeby.
Tym samym projekt musi realizować wszystkie typy realizacji tak, aby zapewnić uczestnikom dostęp do wszystkich wymienionych typów wsparcia.

11.    Czy wsparcie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw może zostać skoncentrowane na wybranej przez Wnioskodawcę branży, tzn. w ramach projektu wsparciem objęte zostaną wyłącznie przedsiębiorstwa branży budowlanej?

Zgodnie z Regulaminem konkursu w szczególności z regulaminem dotyczącym udzielania wsparcia w ramach PSF WŁ (załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu).

PSF WŁ spełnia co najmniej poniższe wymogi:
gwarantuje MŚP możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w BUR, odpowiadających w największym stopniu na jego aktualne potrzeby; zatem nie ma możliwości ograniczenia wsparcia w ramach projektu do jednej z branż.

Regulamin jasno określa, że:  
Beneficjent – (zwanym również Operatorem) oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego,(tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006), oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego. Beneficjentem jest podmiot realizujący wskazany w pkt. 2 projekt; na potrzeby PSF WŁ.
Podmiotowy System Finansowania Województwa Łódzkiego (zwany dalej: PSF WŁ) – oznacza to system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju MŚP i ich pracowników w województwie łódzkim z wykorzystaniem bonów rozwojowych, oparty na podejściu popytowym;
Powyższe definicje oznaczają, iż realizowany w ramach PSF projekt zapewnia pełen dostęp usług i nie ogranicza dostępności do projektu dla wszystkich MSP z regionu.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na kryteria szczegółowe dotyczące niniejszego konkursu, w tym kryterium dot. zapewnienia preferencji  dla przedsiębiorstw z sektorów strategicznych dla województwa łódzkiego lub z sektorów mających największy potencjał w generowaniu miejsc pracy.

12.    Czy w ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość przewidzenia wsparcia, które nie jest udzielane w postaci bonów rozwojowych?

Zgodnie z powyżej już cytowanym Regulaminem wsparcia dla Operatora:
Podmiotowy System  Finansowania Województwa Łódzkiego (zwany dalej: PSF WŁ) – oznacza  system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju MŚP i ich pracowników w województwie łódzkim z wykorzystaniem bonów rozwojowych, oparty na podejściu popytowym; nie ma zatem możliwości wyboru innego systemu dystrybucji środków w ramach PSF WŁ.

Ponadto projekt musi spełniać szczegółowe kryteria dostępu określone w Regulaminie konkursu, w tym min. kryterium „Projekt zakłada dystrybucję środków w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania WŁ, z wykorzystaniem systemu bonowego”.

 

* Przez opracowanie i wdrożenie planu rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji uznaje się opracowanie ww. dokumentu, a także rozpoczęcie działań w nim założonych (w przypadku planów wieloletnich)

 
Top