Pytania i odpowiedzi związane z konkursem dotyczącym konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników cz. II

Data publikacji: 01.03.2017 r.

13. Czy wydatek związany z opracowaniem elektronicznego systemu bonowego można uwzględnić w kosztach bezpośrednich ?


Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych lub wytycznych programowych oraz innych wytycznych horyzontalnych (o ile mają zastosowanie do danego typu projektu), w szczególności z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych, z zastrzeżeniem pkt 11 podrozdziału 6.16. Właściwa instytucja będąca stroną umowy może wymagać od beneficjenta uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie należytego szacowania kosztów zawartych w budżecie projektu.
Zgodnie z zapisem Regulaminu dla Operatora (Beneficjenta) dotyczącego udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego stanowiącego załącznik nr 9 do dokumentacji konkursowej, system PSF WŁ wdrażany jest w oparciu o bon rozwojowy (w formie papierowej lub elektronicznej).
W opinii IOK wydatek związany z opracowaniem „elektronicznego systemu bonowego” (elektronicznego systemu zarządzania bonami) można uwzględnić w ramach kosztów bezpośrednich projektu. Przy czym należy pamiętać, iż system ten będzie wydatkiem bezpośrednim w takim zakresie w jakim odnosić się będzie do wytwarzania, obsługi i rozliczania bonów rozwojowych. System ten należy bezwzględnie oddzielić od systemu zarządzania projektem, który to system należy zakwalifikować do kosztów pośrednich projektu.

14. Pytanie dotyczy kryterium premiującego: Adaptacja rozwiązań - "Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS w poprzednich perspektywach finansowych i jest komplementarny z rozwiązaniami wypracowanymi w obecnej perspektywie." Proszę o wyjaśnienie przytoczonego kryterium. Czy oznacza to że aby je spełnić  - wykorzystane rozwiązania wypracowane z EFS  w poprzednich perspektywach mają być komplementarne z rozwiązaniami  w ramach projektu składanego w ramach niniejszego naboru?


Kryterium adaptacja rozwiązań oznacza, że projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS w poprzednich perspektywach finansowych i jest komplementarny z rozwiązaniami wypracowanymi w obecnej perspektywie. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. Zatem o ile Wnioskodawca zna rozwiązania wykorzystywane w poprzednich perspektywach finansowanych może zaproponować ich dalsze wykorzystywanie w ramach realizowanego projektu. Ważne jest, aby we wniosku o dofinansowanie podać tytuł projektu i nazwę produktu, który będzie wykorzystywany.
Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową: http://lodzkie.pl/unia/produkty-pokl oraz http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&sid=286&Itemid=544&lang=pl zawierającą listę projektów i produktów, rozwiązań wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Rozwiązania z udziałem środków EFS w poprzednich perspektywach finansowych mogą być komplementarne z rozwiązaniami wypracowanymi w ramach Państwa projektu.
Jednym z projektów, w którym testowano rozwiązania systemu bonowego w Polsce był projekt „PFK Podmiotowe Finansowanie Kształcenia” (http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1337:PFK-Podmiotowe-finansowanie-ksztalcenia&Itemid=544&lang=pl).

15. Zgodnie z zapisem Załącznika nr 9 Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach PSF województwa łódzkiego -  Rozdział V na stronie 16 , punkt 8 c): "W przypadku niezastosowania się MŚP do okoliczności wskazanych w ppkt. a i b Beneficjent nie ma obowiązku zwrotu wkładu własnego."Czy w takim przypadku wystąpi dochód w projekcie?

Zgodnie z zapisem regulaminu dla Operatora (Beneficjenta) stanowiącego załącznik nr 9 do dokumentacji konkursowej w przypadku niewykorzystania przez MŚP bonów rozwojowych:
a) w okresie ich ważności – MŚP może zwrócić Beneficjentowi niewykorzystane bony, a Beneficjent dokonuje zwrotu środków wpłaconych przez MŚP w kwocie równej iloczynowi liczby niewykorzystanych bonów i kwoty wyliczonego proporcjonalnie wkładu od niewykorzystanego dofinansowania w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zwrotu bonów;
b) po okresie ważności – MŚP może zwrócić niewykorzystane bony Beneficjentowi w ciągu 1 m-ca po upływie okresu ważności bonów, a Beneficjent dokonuje zwrotu środków wpłaconych przez MŚP w kwocie równej iloczynowi liczby niewykorzystanych bonów i kwoty wyliczonego proporcjonalnie wkładu (pomniejszone o koszty manipulacyjne) od niewykorzystanego dofinansowania w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zwrotu bonów.
c) w przypadku niezastosowania się MŚP do okoliczności wskazanych w ppkt a i b Beneficjent nie ma obowiązku zwrotu wkładu własnego.

W przypadku braku zwrotu przez MŚP niewykorzystanych bonów rozwojowych (i jednocześnie wystąpienia nadwyżki wkładu w całym projekcie) może wystąpić w projekcie dochód.
Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż wkład od przedsiębiorców (jeśli tylko taką formę wkładu założy beneficjent) wykorzystywany jest na realizację całego projektu tj. na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją projektu. Zatem może wystąpić sytuacja w której beneficjent zbierze więcej wkładu własnego od uczestników projektu (niż zostało przewidziane na etapie aplikowania o środki tj. we wniosku o dofinansowanie) i w takim przypadku wkład własny, który zostanie wykazany ponad wysokość wskazaną we wniosku o dofinansowanie będzie uznany za dochód w projekcie.

16. Czy katalog kosztów bezpośrednich wskazanych w Regulaminie konkursu jest katalogiem zamkniętym czy otwartym?Jeśli jest katalogiem otwartym proszę o odpowiedź na pytanie, czy koszty wyposażenia stanowiska pracy członków zespołu projektowego, którzy będą wykonywali zadania związanie z doradztwem oraz kontrolą realizacji usług rozwojowych (czyli zakup komputerów, telefonów, internetu, biurek etc.) jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim?


Ponadto proszę o potwierdzenie, że koszt opracowania i wdrożenia systemu informatycznego zapewniającego elektroniczny obieg bonów rozwojowych w części dotyczącej obsługi systemu bonowego (od etapu zgłoszenia MMŚP do projektu do etapu rozliczenia usługi rozwojowej) może zostać zakwalifikowany jako koszt bezpośredni.
IZ nie określiła katalogu kosztów bezpośrednich, gdyż wynikają one ze specyfiki realizacji projektu. Jedynym katalogiem zamkniętym wskazanym w Regulaminie jest katalog kosztów pośrednich. Jednocześnie, zgodnie z Regulaminem konkursu Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 (s. 31):
„W ramach niniejszego konkursu ze względu na specyfikę projektów operatorskich, IOK dopuszcza wykazanie poniższych kosztów jako bezpośrednich:  
Koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) osób wykonujących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przedsiębiorcami (w tym koszty delegacji, dojazdu, doradztwa) jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy zgłoszeniowych, wypełnieniu umowy.
Od momentu podpisania umowy wsparcia z danym przedsiębiorstwem kontakt z danym MSP stanowi koszty pośrednie i dla rozgraniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich obsługą MSP po podpisaniu umowy powinien zajmować się inny personel, który nie uczestniczył w rekrutacji i był finansowany z kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób zajmujących się pozyskiwaniem przedsiębiorstw są kosztami pośrednimi.”
W związku z powyższym koszty wyposażenia stanowiska pracy członków zespołu projektowego, którzy będą wykonywali zadania związanie z doradztwem oraz kontrolą realizacji usług rozwojowych (czyli zakup komputerów, telefonów, internetu, biurek etc.) jest kosztem bezpośrednim.
Odpowiadając na pytanie dotyczące systemu informatycznego  zapewniającego elektroniczny obieg bonów wydatek związany z opracowaniem „elektronicznego systemu bonowego” (elektronicznego systemu zarządzania bonami) można uwzględnić w ramach kosztów bezpośrednich projektu. Przy czym należy pamiętać, iż system ten będzie wydatkiem bezpośrednim w takim zakresie w jakim odnosić się będzie do wytwarzania, obsługi i rozliczania bonów rozwojowych. System ten należy bezwzględnie oddzielić od systemu zarządzania projektem, który to system należy zakwalifikować do kosztów pośrednich projektu.

17. W ramach kryterium merytorycznego: "spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań"  jednym ze składowych oceny jest - analiza opisu "sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy)". Zwracam się z pytaniem czy ten element będzie oceniany w ramach ww. kryterium merytorycznego? Jeżeli tak to jakie są wymagania odnośnie zachowania zasady trwałości rezultatów w niniejszym konkursie?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X i XI (Wersja 5.0) w części opisowej - pole „Trwałość i wpływ rezultatów projektu" należy opisać, w jaki sposób zachowana zostanie trwałość rezultatów projektu. Wskazać przy tym należy dokładny termin zachowania trwałości rezultatu, który może wynikać np. ze szczegółowych kryteriów wyboru projektów (np. 2 lata od zakończenia okresu realizacji projektu) oraz istotne aspekty dotyczące jej utrzymania, w tym źródło, z którego sfinansujesz utrzymanie trwałości, planowane działania zmierzające do utrzymania rezultatów, wykorzystanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu.
Zgodnie z rozdziałem IV. Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów, Formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w punkcie 4.1 Zadania należy m.in. opisać, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość i wpływ rezultatów projektu.
W opinii IOK trwałość i wpływ rezultatów projektu należy definiować jako stopień zmian u uczestników projektu w wyniku zaproponowanych działań w ramach projektu. Ocena w jakim stopniu zaproponowane w projekcie instrumenty wsparcia oraz zaplanowane rezultaty przyczynią się do trwałej zmiany sytuacji grup docelowych.
Dla przykładu można podać, iż trwałość i wpływ rezultatów będą przejawiały się we wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw i pracowników po zakończonym projekcie, zaś nabyte kwalifikacje zostaną wykorzystane w przyszłości”.

 
Top