Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników (21 lutego 2017 r.)

Data publikacji: 21.02.2017 r.

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/17 wynika z konieczności zmiany Formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest m.in. koniecznością rozszerzenia liczby znaków dostępnych dla Beneficjentów w formularzu. Zaktualizowano także treść załącznika nr 6 do Regulaminu, tj. Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy).

Dodatkowo w Regulaminie dokonano kilku technicznych zmian, nie wpływającyc na jego podstawowe brzmienie.

pdfRegulamin konkursu z Poddziałania X.2.1 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - wersja z 21 lutego 2017 r.2.54 MB

xlsZałącznik nr 1 - Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - wersja z 21 lutego 2017 r.1.47 MB

pdfZałącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-20202.5 MB

docZałącznik nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową70 KB

docZałącznik nr 4 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową70 KB

pdfZałącznik nr 5 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)257.08 KB

pdfZałącznik nr 6 Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy) - wersja z 21 lutego 2017 r.2.03 MB

pdfZałącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla usług możliwych do sfinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego296 KB

pdfZałącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu762.42 KB, w tym:

załącznik nr 1 Wniosek;
załącznik nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług;
załącznik nr 3 Harmonogram płatności;
załącznik nr 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
załącznik nr 5 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;
załącznik nr 6 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL 2014;
załącznik nr 7 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
załącznik nr 8 Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014;
pdfzałącznik nr 9 Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Sytemu Finansowania Województwa Łódzkiego1.87 MB, w tym:

załącznik nr 1 Minimalny wzór formularza zgłoszeniowego wypełniany przez MŚP w momencie aplikowania o wsparcie w ramach Poddziałania X.2.1 Osi Priorytetowej X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
załącznik nr 2 Minimalny wzór umowy wsparcia w ramach PSF
załącznik nr 3 Mechanizm wyliczania proporcji dofinansowania i wkładu w ramach bonu rozwojowego
załącznik nr 4 Obieg bonu rozwojowego w ramach PSF WŁ
załącznik nr 5 Wymagania IOK dla bonu rozwojowego w wersji papierowej

pdfZałącznik nr 9 Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu394.65 KB
pdfZałącznik nr 10 Analiza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotycząca zdefiniowania sektorów o najwyższym potencjale generowania miejsc pracy678.7 KB
pdfZałącznik nr 11 Dane statystyczne możliwe do wykorzystania na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach PSF WŁ na lata 2014-2020198.05 KB

 

 
Top