Informacja do konkursu dla Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 03.02.2017 r.

Informacja do konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 w zakresie zawierania partnerstwa na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej

 

Dotyczy:
Zakresu podmiotów zobowiązanych do dokonywania wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 IZ RPO WŁ 2014-2020 weryfikuje umowę o partnerstwie lub porozumienie w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 33 ustawy wdrożeniowej.
W związku z powyższym IZ RPO WŁ 2014-2020 informuje, że zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawca, który należy do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), dokonuje wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

pdfInformacja do konkursu dla Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie zawierania partnerstwa na podstawie art.33 ustawy wdrożeniowej207.59 KB


Art. 3 ust. 1 ustawy Pzp „Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego
- o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających
z prowadzenia działalności;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa
w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
a) (uchylona)
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
d) (uchylona)
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
5) inne niż określone w pkt 1-4 podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
6) (uchylony)
7) (uchylony)”.

 
Top