Sprostowanie do Regulaminu konkursu w ramach poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT"

Data publikacji: 14.10.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 14 października 2016 r. opublikowane zostało sprostowanie do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01- 10-001/16 z Podziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT" Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na oczywiste błędy techniczne w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wprowadza się nową treść przedmiotowego załącznika. Zmiany dotyczą części A, B, D, E oraz F Karty oceny formalno-merytorycznej.

Zmiany obowiązują od dnia 14.10.2016 r.

Sprostowanie wraz z nowym wzorem Karty formalno-merytorycznej zostało zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz na Portalu Funduszy.

 
Top