Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego z Poddziałania VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

 
Top