Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Miasto Łódź - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 25.08.2017 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania.

Projekt jest realizowany na obszarze ograniczonym ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkieiwcza, Piłsudskiego. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmującycm remonty, przebudowy, rozbodowy, prace konserwatorskie i restauratorskie 6 kamienic mieszkalnych i infrastruktury pofabrycznej.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywanienie wspomnianego obszaru poprzez stworzenie nowych przestrzeni publicznych, uzupełnienie układu komunikacyjnego między ulicami Nawort i Roosevelta, uporządkowanie miejsc postojowych oraz parkingów kubaturowych, ograniczenie ruchu tranzytowego w centrum miasta, przenosząc ciężar ruchu na komunikację publiczną. Dodatkowo poprawie ulegnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców dzięki wprowadzeniu monitoringu.

Dalsze działania mają na celu wykorzystanie potencjału budynków, podniesienie ich standardu technicznego, wprowadzenie różnorodnych funkcji w tym społecznych, usługowych i mieszkalnych. Równolegle prowadzone będą prace ograniczające ilość barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 35 870 039,26 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.66 KB

 
Top