Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Poddziałania VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

 
Top