Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 w ramach Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 10.01.2022 r.

Pytanie 1:

Czy IZ dopuszcza opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jako dokument poświadczający niepełnosprawność, zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?

Odpowiedź 1:

IZ dopuszcza opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jako dokument poświadczający niepełnosprawność. Należy jednak pamiętać, że dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami możliwe jest wyłącznie w stosunku do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w danym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego (OWP).

Pytanie 2:

Projektem mają zostać objęte 3 OWP podlegające pod jedną Gminę. W projekcie planowany jest typ 1b wraz z typem 1c, 1d, 1e.
Czy typ projektu 1b musi być realizowany w min. jednym z OWP, zaś inne typy projektu mogą być realizowane w każdym z OWP (typ 1b nie musi być realizowany w każdym z OWP)?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w każdej jednostce OWP objętej projektem musi być realizowany obowiązkowo typ projektu 1a lub 1b.

Pytanie 3:

W ramach projektu zaplanowano program dwujęzyczności dla przedszkolaków. Oprócz zakupu pomocy dydaktycznych przewidziane są szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Czy kwalifikowalne będzie przeszkolenie rodziców?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z Regulaminem konkursu ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych,
  • ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym przedszkola specjalne i integracyjne) oraz inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego.

W związku z tym rodzice nie mogą być objęci takim wsparciem, ponieważ nie zostali wyróżnieni w grupie docelowej.
Szkolenia, dla nauczycieli będą stanowiły koszt kwalifikowany, ale w przypadku realizacji takiego wsparcia, obowiązuje wskaźnik rezultatu, pokazujący np. liczbę nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. Opis kompetencji, w ramach definicji wskaźnika, zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. W szczególności należy zwrócić uwagę na weryfikację wiedzy uczestnika projektu przed i po otrzymaniu wsparcia.

 
Top